Phụ nữ nông thôn và việc phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp (Qua khảo sát một số vùng đồng bằng sông Hồng)

Bộ

Lê Thi

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Gia đình và Phụ nữ

01/01/1996 - 16/04/2024

Gia đình và phụ nữ

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS. Lê Thi. Qua việc khảo sát tình hình ở một số xã có kinh tế hàng hóa, có các ngành nghề phi nông nghiệp, tìm hiểu những khó khăn, thuận lợi của phụ nữ trong việc chuyển sang kinh doanh ngành nghề mới; đánh giá tiềm năng của chị em trong việc phát triển các doanh nghiệp tư nhân nhỏ, hộ gia đình. Từ đó xác định các nhu cầu và điều kiện cần giúp đỡ để họ nhanh chóng hòa nhập vào hướng phát triển kinh tế mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong những năm sắp tới.
Các tin khác

Phụ nữ nông thôn và việc phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp (Qua khảo sát một số vùng đồng bằng sông Hồng)

Bộ

Lê Thi

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Gia đình và Phụ nữ

01/01/1996 - 16/04/2024

Gia đình và phụ nữ

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS. Lê Thi. Qua việc khảo sát tình hình ở một số xã có kinh tế hàng hóa, có các ngành nghề phi nông nghiệp, tìm hiểu những khó khăn, thuận lợi của phụ nữ trong việc chuyển sang kinh doanh ngành nghề mới; đánh giá tiềm năng của chị em trong việc phát triển các doanh nghiệp tư nhân nhỏ, hộ gia đình. Từ đó xác định các nhu cầu và điều kiện cần giúp đỡ để họ nhanh chóng hòa nhập vào hướng phát triển kinh tế mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong những năm sắp tới.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam