Tín ngưỡng trong sinh hoạt trong văn hóa dân gian

Bộ

Ngô Đức Thịnh

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Nghiên cứu Văn hoá dân gian

01/01/1994 - 01/01/1996

Văn hoá

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.PTS.Ngô Đức Thịnh. Đề tài được chia làm bốn phần: Phần thứ nhất phác họa về tín ngưỡng dân gian các dân tộc Việt Nam; Phần thứ hai, Văn hóa tín ngưỡng, trình bày một số hình thức văn hóa nghệ thuật dân gian có quan hệ mật thiết với tôn giáo tín ngưỡng; Phần thứ ba (Thay kết luận) trình bày ba vấn đề mang tính tổng quát rút ra từ việc xem xét mối quan hệ giữa tôn giáo tín ngưỡng với văn hóa nghệ thuật dân gian; Phần thứ tư (phụ lục) trình bày thêm một số hiện tượng văn hóa dân gian tổng thể mà ở đó thấy rõ nét hơn sự đan kết hữu cơ giữa tín ngưỡng và văn hóa dân gian.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.PTS.Ngô Đức Thịnh. Đề tài được chia làm bốn phần: Phần thứ nhất phác họa về tín ngưỡng dân gian các dân tộc Việt Nam; Phần thứ hai, Văn hóa tín ngưỡng, trình bày một số hình thức văn hóa nghệ thuật dân gian có quan hệ mật thiết với tôn giáo tín ngưỡng; Phần thứ ba (Thay kết luận) trình bày ba vấn đề mang tính tổng quát rút ra từ việc xem xét mối quan hệ giữa tôn giáo tín ngưỡng với văn hóa nghệ thuật dân gian; Phần thứ tư (phụ lục) trình bày thêm một số hiện tượng văn hóa dân gian tổng thể mà ở đó thấy rõ nét hơn sự đan kết hữu cơ giữa tín ngưỡng và văn hóa dân gian.

Các tin khác

Tín ngưỡng trong sinh hoạt trong văn hóa dân gian

Bộ

Ngô Đức Thịnh

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Nghiên cứu Văn hoá dân gian

01/01/1994 - 01/01/1996

Văn hoá

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.PTS.Ngô Đức Thịnh. Đề tài được chia làm bốn phần: Phần thứ nhất phác họa về tín ngưỡng dân gian các dân tộc Việt Nam; Phần thứ hai, Văn hóa tín ngưỡng, trình bày một số hình thức văn hóa nghệ thuật dân gian có quan hệ mật thiết với tôn giáo tín ngưỡng; Phần thứ ba (Thay kết luận) trình bày ba vấn đề mang tính tổng quát rút ra từ việc xem xét mối quan hệ giữa tôn giáo tín ngưỡng với văn hóa nghệ thuật dân gian; Phần thứ tư (phụ lục) trình bày thêm một số hiện tượng văn hóa dân gian tổng thể mà ở đó thấy rõ nét hơn sự đan kết hữu cơ giữa tín ngưỡng và văn hóa dân gian.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.PTS.Ngô Đức Thịnh. Đề tài được chia làm bốn phần: Phần thứ nhất phác họa về tín ngưỡng dân gian các dân tộc Việt Nam; Phần thứ hai, Văn hóa tín ngưỡng, trình bày một số hình thức văn hóa nghệ thuật dân gian có quan hệ mật thiết với tôn giáo tín ngưỡng; Phần thứ ba (Thay kết luận) trình bày ba vấn đề mang tính tổng quát rút ra từ việc xem xét mối quan hệ giữa tôn giáo tín ngưỡng với văn hóa nghệ thuật dân gian; Phần thứ tư (phụ lục) trình bày thêm một số hiện tượng văn hóa dân gian tổng thể mà ở đó thấy rõ nét hơn sự đan kết hữu cơ giữa tín ngưỡng và văn hóa dân gian.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam