Các cơ sở pháp lý của quyền con người

Bộ

Lê Minh Thông

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

01/01/1997 - 21/04/2024

Pháp luật

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS. Lê Minh Thông. Đề tài làm sáng tỏ các cơ sở pháp lý của vấn đề quyền con người. Để đạt được mục tiêu ấy, các nhiệm vụ của việc nghiên cứu được xác định là: Chứng minh rằng quyền con người trước hết là một phạm trù pháp lý; Khái quát pháp luật quốc tế về quyền con người; Trình bày vấn đề quyền con người được quy định trong pháp luật Việt Nam, làm rõ các quy định pháp luật cụ thể về quyền con người Việt nam; Đánh giá tình trạng pháp lý của quyền con người ở nước ta, trên cơ sở đó đưa ra các khuyến nghị về tăng cường và hoàn thiện các cơ sở pháp lý quyền con người trong giai đoạn hiện nay ở nước ta.
Các tin khác

Các cơ sở pháp lý của quyền con người

Bộ

Lê Minh Thông

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

01/01/1997 - 21/04/2024

Pháp luật

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS. Lê Minh Thông. Đề tài làm sáng tỏ các cơ sở pháp lý của vấn đề quyền con người. Để đạt được mục tiêu ấy, các nhiệm vụ của việc nghiên cứu được xác định là: Chứng minh rằng quyền con người trước hết là một phạm trù pháp lý; Khái quát pháp luật quốc tế về quyền con người; Trình bày vấn đề quyền con người được quy định trong pháp luật Việt Nam, làm rõ các quy định pháp luật cụ thể về quyền con người Việt nam; Đánh giá tình trạng pháp lý của quyền con người ở nước ta, trên cơ sở đó đưa ra các khuyến nghị về tăng cường và hoàn thiện các cơ sở pháp lý quyền con người trong giai đoạn hiện nay ở nước ta.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam