Tình trạng sử dụng đất ở một số tỉnh Tây Nguyên hiện nay

Bộ

Vũ Đình Lợi

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Dân tộc học

01/01/1996 - 01/01/1998

Đất đai

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS. Vũ Đình Lợi. Đề tài cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn để Đảng và Nhà nước, các nhà lập kế hoạch và hoạch định chính sách có cơ sở đề ra những chính sách và giải pháp thiết thực, hợp tình, hợp lý, tạo điều kiện cho người dân tộc tại chỗ cũng như người dân từ nơi khác đến có đủ đất đai để làm ăn sinh sống trên chính mảnh đất được giao quyền sử dụng lâu dài, giúp cho các cơ sở kinh tế quốc doanh quản lý và sử dụng đất, rừng có hiệu quả, góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ độc canh cây lúa sang kết hợp nghề rừng và trồng cây công nghiệp, dần hạn chế đi đến xoá bỏ hoàn toàn tình trạng phát rừng làm rẫy. Giải quyết mối quan hệ giữa các dân tộc tại chỗ và dân mới đến, giữa người dân và tập thể buôn làng với các cơ sở kinh tế quốc doanh trong vấn đề sử dụng đất đai, nhằm ổn định đời sống các dân tộc Tây Nguyên, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên rừng và đất rừng, thực hiện chiến lược dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS. Vũ Đình Lợi. Đề tài cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn để Đảng và Nhà nước, các nhà lập kế hoạch và hoạch định chính sách có cơ sở đề ra những chính sách và giải pháp thiết thực, hợp tình, hợp lý, tạo điều kiện cho người dân tộc tại chỗ cũng như người dân từ nơi khác đến có đủ đất đai để làm ăn sinh sống trên chính mảnh đất được giao quyền sử dụng lâu dài, giúp cho các cơ sở kinh tế quốc doanh quản lý và sử dụng đất, rừng có hiệu quả, góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ độc canh cây lúa sang kết hợp nghề rừng và trồng cây công nghiệp, dần hạn chế đi đến xoá bỏ hoàn toàn tình trạng phát rừng làm rẫy. Giải quyết mối quan hệ giữa các dân tộc tại chỗ và dân mới đến, giữa người dân và tập thể buôn làng với các cơ sở kinh tế quốc doanh trong vấn đề sử dụng đất đai, nhằm ổn định đời sống các dân tộc Tây Nguyên, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên rừng và đất rừng, thực hiện chiến lược dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh.

Các tin khác

Tình trạng sử dụng đất ở một số tỉnh Tây Nguyên hiện nay

Bộ

Vũ Đình Lợi

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Dân tộc học

01/01/1996 - 01/01/1998

Đất đai

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS. Vũ Đình Lợi. Đề tài cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn để Đảng và Nhà nước, các nhà lập kế hoạch và hoạch định chính sách có cơ sở đề ra những chính sách và giải pháp thiết thực, hợp tình, hợp lý, tạo điều kiện cho người dân tộc tại chỗ cũng như người dân từ nơi khác đến có đủ đất đai để làm ăn sinh sống trên chính mảnh đất được giao quyền sử dụng lâu dài, giúp cho các cơ sở kinh tế quốc doanh quản lý và sử dụng đất, rừng có hiệu quả, góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ độc canh cây lúa sang kết hợp nghề rừng và trồng cây công nghiệp, dần hạn chế đi đến xoá bỏ hoàn toàn tình trạng phát rừng làm rẫy. Giải quyết mối quan hệ giữa các dân tộc tại chỗ và dân mới đến, giữa người dân và tập thể buôn làng với các cơ sở kinh tế quốc doanh trong vấn đề sử dụng đất đai, nhằm ổn định đời sống các dân tộc Tây Nguyên, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên rừng và đất rừng, thực hiện chiến lược dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS. Vũ Đình Lợi. Đề tài cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn để Đảng và Nhà nước, các nhà lập kế hoạch và hoạch định chính sách có cơ sở đề ra những chính sách và giải pháp thiết thực, hợp tình, hợp lý, tạo điều kiện cho người dân tộc tại chỗ cũng như người dân từ nơi khác đến có đủ đất đai để làm ăn sinh sống trên chính mảnh đất được giao quyền sử dụng lâu dài, giúp cho các cơ sở kinh tế quốc doanh quản lý và sử dụng đất, rừng có hiệu quả, góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ độc canh cây lúa sang kết hợp nghề rừng và trồng cây công nghiệp, dần hạn chế đi đến xoá bỏ hoàn toàn tình trạng phát rừng làm rẫy. Giải quyết mối quan hệ giữa các dân tộc tại chỗ và dân mới đến, giữa người dân và tập thể buôn làng với các cơ sở kinh tế quốc doanh trong vấn đề sử dụng đất đai, nhằm ổn định đời sống các dân tộc Tây Nguyên, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên rừng và đất rừng, thực hiện chiến lược dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam