Những vấn đề cơ bản về xã hội học pháp luật

Bộ

Võ Khánh Vinh

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

01/01/1997 - 01/01/1998

Xã hội học, Pháp luật

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Võ Khánh Vinh. Đề tài đã nêu và phân tích những đặc điểm cơ bản của xã hội học pháp luật nước ngoài. Làm sáng tỏ những nội dung nghiên cứu cơ bản của xã hội học pháp luật ở nước ta hiện nay. Đồng thời đưa ra các cơ sở lý luận để nâng cao hiệu quả, chất lượng của hoạt động xây dựng pháp luật, để đưa pháp luật vào đời sống xã hội. Là một tài liệu giảng dạy về pháp luật.
Các tin khác

Những vấn đề cơ bản về xã hội học pháp luật

Bộ

Võ Khánh Vinh

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

01/01/1997 - 01/01/1998

Xã hội học, Pháp luật

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Võ Khánh Vinh. Đề tài đã nêu và phân tích những đặc điểm cơ bản của xã hội học pháp luật nước ngoài. Làm sáng tỏ những nội dung nghiên cứu cơ bản của xã hội học pháp luật ở nước ta hiện nay. Đồng thời đưa ra các cơ sở lý luận để nâng cao hiệu quả, chất lượng của hoạt động xây dựng pháp luật, để đưa pháp luật vào đời sống xã hội. Là một tài liệu giảng dạy về pháp luật.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam