Bước đầu tìm hiểu văn hoá ẩm thực Việt Nam

Bộ

Phan Văn Hoàn

Viện Nghiên cứu Văn hoá dân gian

Viện Nghiên cứu Văn hoá dân gian

03/08/2012 - 24/04/2024

Văn hoá ẩm thực

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Phan Văn Hoàn. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nhằm phác thảo bức tranh toàn cảnh nền văn hoá ẩm thực Việt Nam. Từ đó đề xuất những hướng nghiên cứu dài hơn trong tương lai về văn hoá ẩm thực Việt Nam.
Các tin khác

Bước đầu tìm hiểu văn hoá ẩm thực Việt Nam

Bộ

Phan Văn Hoàn

Viện Nghiên cứu Văn hoá dân gian

Viện Nghiên cứu Văn hoá dân gian

03/08/2012 - 24/04/2024

Văn hoá ẩm thực

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Phan Văn Hoàn. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nhằm phác thảo bức tranh toàn cảnh nền văn hoá ẩm thực Việt Nam. Từ đó đề xuất những hướng nghiên cứu dài hơn trong tương lai về văn hoá ẩm thực Việt Nam.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam