Phân hoá giàu – nghèo trong nền kinh tế thị trường Nhật Bản từ 1945 đến nay

Bộ

Dương Phú Hiệp

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản

01/01/1996 - 01/01/1998

Kinh tế thị trường, Nhật Bản

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.PTS. Dương Phú Hiệp. Nội dung nghiên cứu của đề tài đề cập đến những vấn đề chung về giàu nghèo và biểu hiện của nó ở Nhật Bản. Thực ra quan niệm về giàu nghèo cũng mang tính tương đối. Thế nào là giàu nghèo ở mỗi quốc gia trong mỗi giai đoạn phát triển cũng rất khác nhau. Vì vậy, khi đề cập đến quan niệm về giàu nghèo ở đây sẽ có sự so sánh giữa các quốc gia, và giữa các giai đoạn phát triển trên cơ sở một số tiêu chí phân định giàu nghèo. Phân tích sự phân hoá giàu nghèo trong quá trình phát triển kinh tế và tìm hiểu vai trò yếu tố tài sản, trí tuệ, quyền lực ảnh hưởng đến sự phân hoá giàu nghèo trong môi trường kinh tế thị trường Nhật Bản ra sao. Tìm hiểu những chính sách, biện pháp của Nhà nước và các tổ chức xã hội trong việc điều chỉnh phân hoá giàu nghèo.
Các tin khác

Phân hoá giàu – nghèo trong nền kinh tế thị trường Nhật Bản từ 1945 đến nay

Bộ

Dương Phú Hiệp

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản

01/01/1996 - 01/01/1998

Kinh tế thị trường, Nhật Bản

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.PTS. Dương Phú Hiệp. Nội dung nghiên cứu của đề tài đề cập đến những vấn đề chung về giàu nghèo và biểu hiện của nó ở Nhật Bản. Thực ra quan niệm về giàu nghèo cũng mang tính tương đối. Thế nào là giàu nghèo ở mỗi quốc gia trong mỗi giai đoạn phát triển cũng rất khác nhau. Vì vậy, khi đề cập đến quan niệm về giàu nghèo ở đây sẽ có sự so sánh giữa các quốc gia, và giữa các giai đoạn phát triển trên cơ sở một số tiêu chí phân định giàu nghèo. Phân tích sự phân hoá giàu nghèo trong quá trình phát triển kinh tế và tìm hiểu vai trò yếu tố tài sản, trí tuệ, quyền lực ảnh hưởng đến sự phân hoá giàu nghèo trong môi trường kinh tế thị trường Nhật Bản ra sao. Tìm hiểu những chính sách, biện pháp của Nhà nước và các tổ chức xã hội trong việc điều chỉnh phân hoá giàu nghèo.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam