Hiện tình và triển vọng Hồng Kông sau ngày Trung Quốc thu hồi chủ quyền – quan hệ Việt Nam - Hồng Kông

Bộ

Nguyễn Huy Quý

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc

01/01/1996 - 01/01/1998

Kinh tế, Chính trị, Văn hoá, Xã hội, Quan hệ quốc tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS. Nguyễn Huy Quý. Đề tài phân tích những nét chủ yếu về lịch sử và hiện tình Hồng Kông về các phương diện kinh tế, chính trị, xã hội và quan hệ quốc tế. Tìm hiểu thực trạng và dự báo quan hệ Việt Nam - Hồng Kông chủ yếu là quan hệ giao lưu kinh tế thương mại. Trên cơ sở đó, bước đầu có một số ý kiến đề xuất để tham khảo kinh nghiệm Hồng Kông và tăng cường quan hệ giao lưu hợp tác với Hồng Kông.
Các tin khác

Hiện tình và triển vọng Hồng Kông sau ngày Trung Quốc thu hồi chủ quyền – quan hệ Việt Nam - Hồng Kông

Bộ

Nguyễn Huy Quý

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc

01/01/1996 - 01/01/1998

Kinh tế, Chính trị, Văn hoá, Xã hội, Quan hệ quốc tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS. Nguyễn Huy Quý. Đề tài phân tích những nét chủ yếu về lịch sử và hiện tình Hồng Kông về các phương diện kinh tế, chính trị, xã hội và quan hệ quốc tế. Tìm hiểu thực trạng và dự báo quan hệ Việt Nam - Hồng Kông chủ yếu là quan hệ giao lưu kinh tế thương mại. Trên cơ sở đó, bước đầu có một số ý kiến đề xuất để tham khảo kinh nghiệm Hồng Kông và tăng cường quan hệ giao lưu hợp tác với Hồng Kông.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam