Hiện trạng phát triển của một số đô thị chính và cơ sở định hướng xây dựng chính sách phân bố dân cư đô thị ở Việt Nam

Bộ

Nguyễn Ngọc Tuấn

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu Địa lý và Nhân văn

01/01/1998 - 13/04/2024

Dân cư, Đô thị

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS. Nguyễn Ngọc Tuấn. Đề tài nghiên cứu, khảo sát một số đô thị tiêu biểu, xác định phạm vi ảnh hưởng của các đô thị này đối với vùng xung quanh (nói một cách khác rõ hơn là sức hút đô thị và mối quan hệ qua lại của chúng với khu vực xung quanh). Phạm vi ảnh hưởng của đô thị đối với vùng xung quanh, một mặt được thể hiện thông qua định tính và định hướng mối quan hệ thường nhật của các đô thị với các khu vực xung quanh trong việc trao đổi các luồng hàng hoá chủ yếu, những thông tin cập nhật và sự vận động của dân cư trên các tuyến giao thông cơ bản của các trục dẫn vào các đô thị. Trên cơ sở xác định phạm vi ảnh hưởng của các đô thị đối với vùng xung quanh, kết hợp đi sâu phân tích đánh giá vị trí và tiềm năng của các đô thị, bước đầu xây dựng những căn cứ và cơ sở cho vấn đề hoạch định phát triển của hệ thống đô thị. Mặt khác, đi sâu phân tích những nét chính của các chính sách hiện hành liên quan đến vấn đề phát triển đô thị nhằm đưa ra những kiến giải, kiến nghị xây dựng luận cứ cho việc định hướng các chính sách phân bố dân cư đô thị hiện nay ở nước ta.
Các tin khác

Hiện trạng phát triển của một số đô thị chính và cơ sở định hướng xây dựng chính sách phân bố dân cư đô thị ở Việt Nam

Bộ

Nguyễn Ngọc Tuấn

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu Địa lý và Nhân văn

01/01/1998 - 13/04/2024

Dân cư, Đô thị

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS. Nguyễn Ngọc Tuấn. Đề tài nghiên cứu, khảo sát một số đô thị tiêu biểu, xác định phạm vi ảnh hưởng của các đô thị này đối với vùng xung quanh (nói một cách khác rõ hơn là sức hút đô thị và mối quan hệ qua lại của chúng với khu vực xung quanh). Phạm vi ảnh hưởng của đô thị đối với vùng xung quanh, một mặt được thể hiện thông qua định tính và định hướng mối quan hệ thường nhật của các đô thị với các khu vực xung quanh trong việc trao đổi các luồng hàng hoá chủ yếu, những thông tin cập nhật và sự vận động của dân cư trên các tuyến giao thông cơ bản của các trục dẫn vào các đô thị. Trên cơ sở xác định phạm vi ảnh hưởng của các đô thị đối với vùng xung quanh, kết hợp đi sâu phân tích đánh giá vị trí và tiềm năng của các đô thị, bước đầu xây dựng những căn cứ và cơ sở cho vấn đề hoạch định phát triển của hệ thống đô thị. Mặt khác, đi sâu phân tích những nét chính của các chính sách hiện hành liên quan đến vấn đề phát triển đô thị nhằm đưa ra những kiến giải, kiến nghị xây dựng luận cứ cho việc định hướng các chính sách phân bố dân cư đô thị hiện nay ở nước ta.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam