Chính sách đối ngoại của Trung Quốc (Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa) sau chiến tranh lạnh

Bộ

Nguyễn Thế Tăng

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc

01/01/1996 - 01/01/1998

Chính sách đối ngoại

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS. Nguyễn Thế Tăng. Đề tài tập trung nghiên cứu: chính sách đối ngoại của Trung Quốc thời kỳ chiến tranh lạnh (1941 - 1991); Trung Quốc điều chỉnh chính sách đối ngoại sau chiến tranh lạnh; Chính sách đối ngoại của Trung Quốc đối với khu vực Châu Á – Thái Bình Dương sau chiến tranh lạnh.
Các tin khác

Chính sách đối ngoại của Trung Quốc (Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa) sau chiến tranh lạnh

Bộ

Nguyễn Thế Tăng

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc

01/01/1996 - 01/01/1998

Chính sách đối ngoại

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS. Nguyễn Thế Tăng. Đề tài tập trung nghiên cứu: chính sách đối ngoại của Trung Quốc thời kỳ chiến tranh lạnh (1941 - 1991); Trung Quốc điều chỉnh chính sách đối ngoại sau chiến tranh lạnh; Chính sách đối ngoại của Trung Quốc đối với khu vực Châu Á – Thái Bình Dương sau chiến tranh lạnh.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam