Tư nhân hoá ở Liên bang Nga và một số nước Đông Âu trong cải cách theo hướng thị trường

Bộ

Nguyễn Quang Thuấn

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu SNG và Đông Âu

01/01/1997 - 16/04/2024

Cải cách, Thị trường

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS. Nguyễn Quang Thuấn. Đề tài nêu khái quát hoá về cải cách và tư nhân hoá ở Liên bang Nga và Đông Âu; Phân tích quá trình thực hiện tư nhân hoá ở Liên bang Nga, tư nhân hoá ở Đông Âu - thực trạng và vấn đề; Qua đó nêu lên một số nhận xét và vấn đề đặt ra cho nước ta.
Các tin khác

Tư nhân hoá ở Liên bang Nga và một số nước Đông Âu trong cải cách theo hướng thị trường

Bộ

Nguyễn Quang Thuấn

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu SNG và Đông Âu

01/01/1997 - 16/04/2024

Cải cách, Thị trường

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS. Nguyễn Quang Thuấn. Đề tài nêu khái quát hoá về cải cách và tư nhân hoá ở Liên bang Nga và Đông Âu; Phân tích quá trình thực hiện tư nhân hoá ở Liên bang Nga, tư nhân hoá ở Đông Âu - thực trạng và vấn đề; Qua đó nêu lên một số nhận xét và vấn đề đặt ra cho nước ta.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam