Những loại hình tín ngưỡng và tôn giáo ở Nam Bộ

Bộ

Mạc Đường

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Khoa học xã hội tại TP. Hồ Chí Minh

01/01/1997 - 13/04/2024

Tôn giáo

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.PTS. Mạc Đường. Đây là một công trình nghiên cứu dân tộc học đầu tiên ở nước ta đề cập đến toàn bộ lĩnh vực tín ngưỡng và tôn giáo ở một địa phương – Nam Bộ. Công trình này không chỉ mô tả đặc điểm các hiện tượng tín ngưỡng và tôn giáo, phân loại nó theo một quan niệm thống nhất mà còn cố gắng xác định những khái niệm tín ngưỡng và tôn giáo bằng những tư liệu thực tiễn từ địa phương được tổng hợp lại.
Các tin khác

Những loại hình tín ngưỡng và tôn giáo ở Nam Bộ

Bộ

Mạc Đường

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Khoa học xã hội tại TP. Hồ Chí Minh

01/01/1997 - 13/04/2024

Tôn giáo

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.PTS. Mạc Đường. Đây là một công trình nghiên cứu dân tộc học đầu tiên ở nước ta đề cập đến toàn bộ lĩnh vực tín ngưỡng và tôn giáo ở một địa phương – Nam Bộ. Công trình này không chỉ mô tả đặc điểm các hiện tượng tín ngưỡng và tôn giáo, phân loại nó theo một quan niệm thống nhất mà còn cố gắng xác định những khái niệm tín ngưỡng và tôn giáo bằng những tư liệu thực tiễn từ địa phương được tổng hợp lại.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam