Thực trạng thi hành pháp luật lao động đối với lao động nữ trong các doanh nghiệp ngoài doanh nghiệp nhà nước

Bộ

Phạm Thanh Vân

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Gia đình và Phụ nữ

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Gia đình và Phụ nữ

03/08/2012 - 13/04/2024

Pháp luật lao động, Lao động nữ

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài NCVC Phạm Thanh Vân. Nội dung nghiên cứu : Trên cơ sở kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng thi hành Bộ luật Lao động đối với lao động nữ trong nhóm vấn đề trên, nghiên cứu nhằm vạch rõ những “lỗ hổng” của pháp luật, những khoảng cách giữa pháp luật thực định và đời sống “thứ hai của nó”; Xác định những nguyên nhân, hạn chế và từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục. Mục đích xa hơn của nghiên cứu là góp thêm tiếng nói vào việc bảo vệ quyền lợi của lao động nữ trong lĩnh vực lao động việc làm.
Các tin khác

Thực trạng thi hành pháp luật lao động đối với lao động nữ trong các doanh nghiệp ngoài doanh nghiệp nhà nước

Bộ

Phạm Thanh Vân

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Gia đình và Phụ nữ

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Gia đình và Phụ nữ

03/08/2012 - 13/04/2024

Pháp luật lao động, Lao động nữ

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài NCVC Phạm Thanh Vân. Nội dung nghiên cứu : Trên cơ sở kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng thi hành Bộ luật Lao động đối với lao động nữ trong nhóm vấn đề trên, nghiên cứu nhằm vạch rõ những “lỗ hổng” của pháp luật, những khoảng cách giữa pháp luật thực định và đời sống “thứ hai của nó”; Xác định những nguyên nhân, hạn chế và từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục. Mục đích xa hơn của nghiên cứu là góp thêm tiếng nói vào việc bảo vệ quyền lợi của lao động nữ trong lĩnh vực lao động việc làm.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam