Về việc làm và đời sống gia đình của nữ công nhân trong một số xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ

Bùi Thị Kim Quý

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Khoa học xã hội tại TP. Hồ Chí Minh

01/01/1997 - 21/04/2024

việc làm, công nhân, Gia đình

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS. Bùi Thị Kim Quý. Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề: Bối cảnh ra đời của các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam và tại Thành phố Hồ Chí Minh; Thực trạng nữ công nhân trong một số xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh; Một vài khía cạnh về đời sống gia đình của nữ công nhân trong một số xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Một số vấn đề đặt ra cho việc cải thiện đời sống người nữ công nhân thuộc khu vực sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài.
Các tin khác

Về việc làm và đời sống gia đình của nữ công nhân trong một số xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ

Bùi Thị Kim Quý

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Khoa học xã hội tại TP. Hồ Chí Minh

01/01/1997 - 21/04/2024

việc làm, công nhân, Gia đình

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS. Bùi Thị Kim Quý. Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề: Bối cảnh ra đời của các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam và tại Thành phố Hồ Chí Minh; Thực trạng nữ công nhân trong một số xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh; Một vài khía cạnh về đời sống gia đình của nữ công nhân trong một số xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Một số vấn đề đặt ra cho việc cải thiện đời sống người nữ công nhân thuộc khu vực sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam