Phân tích một số nhân tố ảnh hưởng tới quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong thời kỳ công nghiệp hoá ở Việt Nam

Bộ

Bùi Tất Thắng

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Kinh tế học

01/01/1997 - 13/04/2024

Kinh tế, Công nghiệp hóa

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài: Bùi Tất Thắng. Đề tài phân tích động thái chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong một số mô hình công nghiệp hoá; Những nhân tố kinh tế quốc tế ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong quá trình công nghiệp hoá; Lợi thế so sánh và tác động của các nguồn lực đối với sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong quá trình công nghiệp hoá ở Việt Nam; Cơ chế thị trường và vai trò của nó đối với quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam; Nhà nước và vấn đề chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam.
Các tin khác

Phân tích một số nhân tố ảnh hưởng tới quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong thời kỳ công nghiệp hoá ở Việt Nam

Bộ

Bùi Tất Thắng

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Kinh tế học

01/01/1997 - 13/04/2024

Kinh tế, Công nghiệp hóa

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài: Bùi Tất Thắng. Đề tài phân tích động thái chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong một số mô hình công nghiệp hoá; Những nhân tố kinh tế quốc tế ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong quá trình công nghiệp hoá; Lợi thế so sánh và tác động của các nguồn lực đối với sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong quá trình công nghiệp hoá ở Việt Nam; Cơ chế thị trường và vai trò của nó đối với quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam; Nhà nước và vấn đề chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam