Một số vấn đề phúc lợi xã hội ở Nhật Bản hiện nay

Bộ

Nguyễn Duy Dũng

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản

01/01/1995 - 01/01/1997

Xã hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS. Nguyễn Duy Dũng. Đề tài nghiên cứu sự hình thành và phát triển chế độ phúc lợi xã hội; Các hình thức và biện pháp tổ chức hành chính và tài chính của phúc lợi xã hội ở Nhật Bản.
Các tin khác

Một số vấn đề phúc lợi xã hội ở Nhật Bản hiện nay

Bộ

Nguyễn Duy Dũng

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản

01/01/1995 - 01/01/1997

Xã hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS. Nguyễn Duy Dũng. Đề tài nghiên cứu sự hình thành và phát triển chế độ phúc lợi xã hội; Các hình thức và biện pháp tổ chức hành chính và tài chính của phúc lợi xã hội ở Nhật Bản.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam