Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở một số nước Châu Á

Bộ

Lê Bộ Lĩnh

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Kinh tế Thế giới

01/01/1995 - 01/01/1997

Kinh tế, Xã hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS. Lê Bộ Lĩnh. Đề tài nêu khái niệm về thước đo tăng trưởng và công bằng; Trình bày các quan điểm về quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội; Thành tựu tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở một số nước Châu Á. Đưa ra mô hình tổng quát lý giải tăng trưởng đi liền với công bằng ở Đông Á; Đề cập đến các chính sách nhằm giảm bất bình đẳng cùng tăng trưởng.
Các tin khác

Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở một số nước Châu Á

Bộ

Lê Bộ Lĩnh

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Kinh tế Thế giới

01/01/1995 - 01/01/1997

Kinh tế, Xã hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS. Lê Bộ Lĩnh. Đề tài nêu khái niệm về thước đo tăng trưởng và công bằng; Trình bày các quan điểm về quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội; Thành tựu tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở một số nước Châu Á. Đưa ra mô hình tổng quát lý giải tăng trưởng đi liền với công bằng ở Đông Á; Đề cập đến các chính sách nhằm giảm bất bình đẳng cùng tăng trưởng.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam