Địa lý kinh tế xã hội các nước ASEAN

Bộ

Phạm Thị Mộng Hoa

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu Địa lý và Nhân văn

01/01/1997 - 13/04/2024

Địa lý, Kinh tế, Xã hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS. Phạm Thị Mộng Hoa. Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề khai thác lãnh thổ và tài nguyên thiên nhiên, đô thị hoá, môi trường, phân chia và quản lý các đơn vị hành chính, địa lý chính trị của các nước ASEAN.
Các tin khác

Địa lý kinh tế xã hội các nước ASEAN

Bộ

Phạm Thị Mộng Hoa

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu Địa lý và Nhân văn

01/01/1997 - 13/04/2024

Địa lý, Kinh tế, Xã hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS. Phạm Thị Mộng Hoa. Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề khai thác lãnh thổ và tài nguyên thiên nhiên, đô thị hoá, môi trường, phân chia và quản lý các đơn vị hành chính, địa lý chính trị của các nước ASEAN.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam