Triển khai ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý và nghiên cứu khoa học của Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Bộ

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

01/01/1998 - 24/04/2024

Công nghệ thông tin

Nội dung:

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Dự án nhằm triển khai xây dựng hệ CSDL của Trung tâm, từng bước tin học hoá các kết quả nghiên cứu và số liệu điều tra nghiên cứu kinh tế - xã hội ở dạng Web. Duy trì việc sử dụng Internet để các cán bộ nghiên cứu trong Trung tâm có cơ hội tiếp cận với nguồn thông tin mới đa dạng. Tổ chức trao đổi email trong mạng NCSSH bằng MS-Exchange Server. Duy trì bảo dưỡng các thiết bị đã có, nâng cấp phần mềm hệ thống trong mạng. Tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác CNTT cũng như người sử dụng.
Các tin khác

Triển khai ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý và nghiên cứu khoa học của Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Bộ

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

01/01/1998 - 24/04/2024

Công nghệ thông tin

Nội dung:

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Dự án nhằm triển khai xây dựng hệ CSDL của Trung tâm, từng bước tin học hoá các kết quả nghiên cứu và số liệu điều tra nghiên cứu kinh tế - xã hội ở dạng Web. Duy trì việc sử dụng Internet để các cán bộ nghiên cứu trong Trung tâm có cơ hội tiếp cận với nguồn thông tin mới đa dạng. Tổ chức trao đổi email trong mạng NCSSH bằng MS-Exchange Server. Duy trì bảo dưỡng các thiết bị đã có, nâng cấp phần mềm hệ thống trong mạng. Tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác CNTT cũng như người sử dụng.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam