Tin học hoá hoạt động quản lý và phục vụ nghiên cứu khoa học tại Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Bộ

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

01/01/1996 - 01/01/1997

Tin học hoá

Nội dung:

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Dự án được thực hiện nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động quản lý của Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia, trợ giúp lãnh đạo trong công tác chỉ đạo và điều hành, giúp đội ngũ cán bộ thực hiện có hiệu quả các công việc quản lý trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn - một lĩnh vực rất quan trọng trong sự phát triển của xã hội. Góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả nghiên cứu của Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia, trong đó có việc nghiên cứu khai thác di sản Hán Nôm. Xây dựng các CSDL về khoa học xã hội và nhân văn, đáp ứng nhu cầu quản lý của các cấp lãnh đạo, đảm bảo thông tin phục vụ nghiên cứu của các đơn vị nghiên cứu, các trường đại học…

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Dự án được thực hiện nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động quản lý của Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia, trợ giúp lãnh đạo trong công tác chỉ đạo và điều hành, giúp đội ngũ cán bộ thực hiện có hiệu quả các công việc quản lý trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn - một lĩnh vực rất quan trọng trong sự phát triển của xã hội. Góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả nghiên cứu của Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia, trong đó có việc nghiên cứu khai thác di sản Hán Nôm. Xây dựng các CSDL về khoa học xã hội và nhân văn, đáp ứng nhu cầu quản lý của các cấp lãnh đạo, đảm bảo thông tin phục vụ nghiên cứu của các đơn vị nghiên cứu, các trường đại học…

Các tin khác

Tin học hoá hoạt động quản lý và phục vụ nghiên cứu khoa học tại Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Bộ

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

01/01/1996 - 01/01/1997

Tin học hoá

Nội dung:

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Dự án được thực hiện nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động quản lý của Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia, trợ giúp lãnh đạo trong công tác chỉ đạo và điều hành, giúp đội ngũ cán bộ thực hiện có hiệu quả các công việc quản lý trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn - một lĩnh vực rất quan trọng trong sự phát triển của xã hội. Góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả nghiên cứu của Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia, trong đó có việc nghiên cứu khai thác di sản Hán Nôm. Xây dựng các CSDL về khoa học xã hội và nhân văn, đáp ứng nhu cầu quản lý của các cấp lãnh đạo, đảm bảo thông tin phục vụ nghiên cứu của các đơn vị nghiên cứu, các trường đại học…

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Dự án được thực hiện nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động quản lý của Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia, trợ giúp lãnh đạo trong công tác chỉ đạo và điều hành, giúp đội ngũ cán bộ thực hiện có hiệu quả các công việc quản lý trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn - một lĩnh vực rất quan trọng trong sự phát triển của xã hội. Góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả nghiên cứu của Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia, trong đó có việc nghiên cứu khai thác di sản Hán Nôm. Xây dựng các CSDL về khoa học xã hội và nhân văn, đáp ứng nhu cầu quản lý của các cấp lãnh đạo, đảm bảo thông tin phục vụ nghiên cứu của các đơn vị nghiên cứu, các trường đại học…

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam