Thúc đẩy quan hệ thương mại đầu tư giữa Liên hiệp Châu Âu và Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ XXI

Bộ

Bùi Huy Khoát

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2000 - 16/04/2024

Kinh tế, Đối ngoại

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Bùi Huy Khoát. Đề tài có mục tiêu làm rõ hơn những cơ hội và thách thức mà sự liên minh kinh tế - tiền tệ của EU đang tạo ra trước nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh vượt qua ảnh hưởng tiêu cực của khủng hoảng kinh tế khu vực vừa qua để tiếp tục thực hiện CNH, HĐH đất nước trong những năm đầu thế kỷ tới. Phân tích tiến trình liên kết kinh tế Châu Âu từ bước đầu hình thành thị trường chung đến giai đoạn cao hình thành thị trường đơn nhất như sự phát triển cao nhất hiện nay của liên kết kinh tế Châu Âu. Xem xét toàn diện tiến trình xác lập và phát triển các mối quan hệ thương mại đầu tư giữa Việt Nam và các nước thành viên EU trong thời gian qua. Đưa ra những phân tích dự báo về triển vọng kinh tế EU và quan hệ thương mại - đầu tư Việt Nam – EU với những khó khăn trở ngại, các vấn đề đã gặp trong phát triển quan hệ thời gian qua, trên cơ sở đó đề xuất hướng giải quyết để thúc đẩy các quan hệ này trong bối cảnh vượt qua tác động tiêu cực của khủng hoảng kinh tế khu vực đưa đất nước vào quỹ đạo phát triển ổn định, bền vững trong những thập niên đầu thế kỷ XXI.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Bùi Huy Khoát. Đề tài có mục tiêu làm rõ hơn những cơ hội và thách thức mà sự liên minh kinh tế - tiền tệ của EU đang tạo ra trước nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh vượt qua ảnh hưởng tiêu cực của khủng hoảng kinh tế khu vực vừa qua để tiếp tục thực hiện CNH, HĐH đất nước trong những năm đầu thế kỷ tới. Phân tích tiến trình liên kết kinh tế Châu Âu từ bước đầu hình thành thị trường chung đến giai đoạn cao hình thành thị trường đơn nhất như sự phát triển cao nhất hiện nay của liên kết kinh tế Châu Âu. Xem xét toàn diện tiến trình xác lập và phát triển các mối quan hệ thương mại đầu tư giữa Việt Nam và các nước thành viên EU trong thời gian qua. Đưa ra những phân tích dự báo về triển vọng kinh tế EU và quan hệ thương mại - đầu tư Việt Nam – EU với những khó khăn trở ngại, các vấn đề đã gặp trong phát triển quan hệ thời gian qua, trên cơ sở đó đề xuất hướng giải quyết để thúc đẩy các quan hệ này trong bối cảnh vượt qua tác động tiêu cực của khủng hoảng kinh tế khu vực đưa đất nước vào quỹ đạo phát triển ổn định, bền vững trong những thập niên đầu thế kỷ XXI.

Các tin khác

Thúc đẩy quan hệ thương mại đầu tư giữa Liên hiệp Châu Âu và Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ XXI

Bộ

Bùi Huy Khoát

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2000 - 16/04/2024

Kinh tế, Đối ngoại

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Bùi Huy Khoát. Đề tài có mục tiêu làm rõ hơn những cơ hội và thách thức mà sự liên minh kinh tế - tiền tệ của EU đang tạo ra trước nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh vượt qua ảnh hưởng tiêu cực của khủng hoảng kinh tế khu vực vừa qua để tiếp tục thực hiện CNH, HĐH đất nước trong những năm đầu thế kỷ tới. Phân tích tiến trình liên kết kinh tế Châu Âu từ bước đầu hình thành thị trường chung đến giai đoạn cao hình thành thị trường đơn nhất như sự phát triển cao nhất hiện nay của liên kết kinh tế Châu Âu. Xem xét toàn diện tiến trình xác lập và phát triển các mối quan hệ thương mại đầu tư giữa Việt Nam và các nước thành viên EU trong thời gian qua. Đưa ra những phân tích dự báo về triển vọng kinh tế EU và quan hệ thương mại - đầu tư Việt Nam – EU với những khó khăn trở ngại, các vấn đề đã gặp trong phát triển quan hệ thời gian qua, trên cơ sở đó đề xuất hướng giải quyết để thúc đẩy các quan hệ này trong bối cảnh vượt qua tác động tiêu cực của khủng hoảng kinh tế khu vực đưa đất nước vào quỹ đạo phát triển ổn định, bền vững trong những thập niên đầu thế kỷ XXI.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Bùi Huy Khoát. Đề tài có mục tiêu làm rõ hơn những cơ hội và thách thức mà sự liên minh kinh tế - tiền tệ của EU đang tạo ra trước nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh vượt qua ảnh hưởng tiêu cực của khủng hoảng kinh tế khu vực vừa qua để tiếp tục thực hiện CNH, HĐH đất nước trong những năm đầu thế kỷ tới. Phân tích tiến trình liên kết kinh tế Châu Âu từ bước đầu hình thành thị trường chung đến giai đoạn cao hình thành thị trường đơn nhất như sự phát triển cao nhất hiện nay của liên kết kinh tế Châu Âu. Xem xét toàn diện tiến trình xác lập và phát triển các mối quan hệ thương mại đầu tư giữa Việt Nam và các nước thành viên EU trong thời gian qua. Đưa ra những phân tích dự báo về triển vọng kinh tế EU và quan hệ thương mại - đầu tư Việt Nam – EU với những khó khăn trở ngại, các vấn đề đã gặp trong phát triển quan hệ thời gian qua, trên cơ sở đó đề xuất hướng giải quyết để thúc đẩy các quan hệ này trong bối cảnh vượt qua tác động tiêu cực của khủng hoảng kinh tế khu vực đưa đất nước vào quỹ đạo phát triển ổn định, bền vững trong những thập niên đầu thế kỷ XXI.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam