Tình hình thế giới (chủ yếu về kinh tế) trong những thập kỷ cuối cùng của thế kỷ XX

Bộ

Kim Ngọc

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

01/01/2000 - 13/04/2024

Kinh tế, Xã hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Kim Ngọc. Đề tài tập trung nghiên cứu những đặc điểm chính trong phát triển kinh tế thế giới: Tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại; kết cấu nền kinh tế thế giới thay đổi dưới tác động của cách mạng khoa học – công nghệ phát triển mạnh mẽ; thương mại và đầu tư nước ngoài trên thế giới tăng mạnh; sự hình thành các thị trường kinh tế khu vực tăng nhanh và trở thành xu thế phát triển quan trọng. Triển vọng phát triển kinh tế thế giới: Những nhân tố chi phối nền kinh tế thế giới thế kỷ 21; xu hướng phục hồi tăng trưởng của kinh tế thế giới. Một số thách thức chủ yếu của kinh tế thế giới.
Các tin khác

Tình hình thế giới (chủ yếu về kinh tế) trong những thập kỷ cuối cùng của thế kỷ XX

Bộ

Kim Ngọc

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

01/01/2000 - 13/04/2024

Kinh tế, Xã hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Kim Ngọc. Đề tài tập trung nghiên cứu những đặc điểm chính trong phát triển kinh tế thế giới: Tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại; kết cấu nền kinh tế thế giới thay đổi dưới tác động của cách mạng khoa học – công nghệ phát triển mạnh mẽ; thương mại và đầu tư nước ngoài trên thế giới tăng mạnh; sự hình thành các thị trường kinh tế khu vực tăng nhanh và trở thành xu thế phát triển quan trọng. Triển vọng phát triển kinh tế thế giới: Những nhân tố chi phối nền kinh tế thế giới thế kỷ 21; xu hướng phục hồi tăng trưởng của kinh tế thế giới. Một số thách thức chủ yếu của kinh tế thế giới.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam