Kinh tế thị trường mang đặc sắc Trung Quốc - Một số đột phá mới về lý luận và thực tiễn từ Đại hội XV Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay

Bộ

Nguyễn Kim Bảo

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc

01/01/2000 - 24/04/2024

Kinh tế, Xã hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Kim Bảo. Đề tài tìm hiểu những vấn đề bức xúc trong cải cách kinh tế đặt ra trước Đại hội XV; một số vấn đề đột phá lớn về lý luận trong cải cách kinh  tế ở Trung Quốc như: lý luận giai đoạn đầu của CNXH, lý luận kinh tế thị trường, lý luận chế độ sở hữu, lý luận về cải cách doanh nghiệp nhà nước, lý luận về phân phối thu nhập; tìm hiểu sự chỉ đạo của một số lý luận trên trong thực tiễn nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng thể chế kinh tế thị trường ở Trung Quốc; nêu lên những thành tựu, vấn đề còn tồn tại và đối sách của Trung Quốc khi những vấn đề lý luận trên đi vào thực tiễn; giới thiệu những kinh nghiệm của việc gắn lý luận khoa học vào chỉ đạo thực tiễn trong xây dựng thể chế kinh tế thị trường ở Trung Quốc, đóng góp vào sự xây dựng và phát triển chiến lược kinh tế ở Việt Nam.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Kim Bảo. Đề tài tìm hiểu những vấn đề bức xúc trong cải cách kinh tế đặt ra trước Đại hội XV; một số vấn đề đột phá lớn về lý luận trong cải cách kinh  tế ở Trung Quốc như: lý luận giai đoạn đầu của CNXH, lý luận kinh tế thị trường, lý luận chế độ sở hữu, lý luận về cải cách doanh nghiệp nhà nước, lý luận về phân phối thu nhập; tìm hiểu sự chỉ đạo của một số lý luận trên trong thực tiễn nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng thể chế kinh tế thị trường ở Trung Quốc; nêu lên những thành tựu, vấn đề còn tồn tại và đối sách của Trung Quốc khi những vấn đề lý luận trên đi vào thực tiễn; giới thiệu những kinh nghiệm của việc gắn lý luận khoa học vào chỉ đạo thực tiễn trong xây dựng thể chế kinh tế thị trường ở Trung Quốc, đóng góp vào sự xây dựng và phát triển chiến lược kinh tế ở Việt Nam.

Các tin khác

Kinh tế thị trường mang đặc sắc Trung Quốc - Một số đột phá mới về lý luận và thực tiễn từ Đại hội XV Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay

Bộ

Nguyễn Kim Bảo

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc

01/01/2000 - 24/04/2024

Kinh tế, Xã hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Kim Bảo. Đề tài tìm hiểu những vấn đề bức xúc trong cải cách kinh tế đặt ra trước Đại hội XV; một số vấn đề đột phá lớn về lý luận trong cải cách kinh  tế ở Trung Quốc như: lý luận giai đoạn đầu của CNXH, lý luận kinh tế thị trường, lý luận chế độ sở hữu, lý luận về cải cách doanh nghiệp nhà nước, lý luận về phân phối thu nhập; tìm hiểu sự chỉ đạo của một số lý luận trên trong thực tiễn nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng thể chế kinh tế thị trường ở Trung Quốc; nêu lên những thành tựu, vấn đề còn tồn tại và đối sách của Trung Quốc khi những vấn đề lý luận trên đi vào thực tiễn; giới thiệu những kinh nghiệm của việc gắn lý luận khoa học vào chỉ đạo thực tiễn trong xây dựng thể chế kinh tế thị trường ở Trung Quốc, đóng góp vào sự xây dựng và phát triển chiến lược kinh tế ở Việt Nam.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Kim Bảo. Đề tài tìm hiểu những vấn đề bức xúc trong cải cách kinh tế đặt ra trước Đại hội XV; một số vấn đề đột phá lớn về lý luận trong cải cách kinh  tế ở Trung Quốc như: lý luận giai đoạn đầu của CNXH, lý luận kinh tế thị trường, lý luận chế độ sở hữu, lý luận về cải cách doanh nghiệp nhà nước, lý luận về phân phối thu nhập; tìm hiểu sự chỉ đạo của một số lý luận trên trong thực tiễn nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng thể chế kinh tế thị trường ở Trung Quốc; nêu lên những thành tựu, vấn đề còn tồn tại và đối sách của Trung Quốc khi những vấn đề lý luận trên đi vào thực tiễn; giới thiệu những kinh nghiệm của việc gắn lý luận khoa học vào chỉ đạo thực tiễn trong xây dựng thể chế kinh tế thị trường ở Trung Quốc, đóng góp vào sự xây dựng và phát triển chiến lược kinh tế ở Việt Nam.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam