Tìm hiểu pháp luật của Liên minh Châu Âu phục vụ hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế

Bộ

Nguyễn Như Phát

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật, Trung tâm Nghiên cứu Châu Âu, Bộ Thương mại, Bộ Tư pháp

03/08/2012 - 24/04/2024

Pháp luật, Hội nhập kinh tế quốc tế

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Như Phát. Nội dung nghiên cứu các vấn đề sau:  nguồn gốc pháp luật của Liên minh Châu Âu trên cơ sở những liên minh và hợp tác về kinh tế, khoa học kỹ thuật giữa các thành viên; Tìm hiểu những nguyên tắc và cơ chế hình thành, áp dụng và thực thi pháp luật Liên minh Châu Âu, giá trị pháp lý và sự tác động qua lại giữa pháp luật của Liên minh và của các quốc gia thành viên có chủ quyền và pháp luật quốc tế; Giới thiệu những nét cơ bản về một số lĩnh vực pháp luật của Liên minh Châu Âu và bước đầu tìm hiểu thực trạng và tương lai của quan hệ Việt Nam và Liên minh Châu Âu trong bối cảnh hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Tìm hiểu pháp luật của Liên minh Châu Âu phục vụ hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế

Bộ

Nguyễn Như Phát

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật, Trung tâm Nghiên cứu Châu Âu, Bộ Thương mại, Bộ Tư pháp

03/08/2012 - 24/04/2024

Pháp luật, Hội nhập kinh tế quốc tế

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Như Phát. Nội dung nghiên cứu các vấn đề sau:  nguồn gốc pháp luật của Liên minh Châu Âu trên cơ sở những liên minh và hợp tác về kinh tế, khoa học kỹ thuật giữa các thành viên; Tìm hiểu những nguyên tắc và cơ chế hình thành, áp dụng và thực thi pháp luật Liên minh Châu Âu, giá trị pháp lý và sự tác động qua lại giữa pháp luật của Liên minh và của các quốc gia thành viên có chủ quyền và pháp luật quốc tế; Giới thiệu những nét cơ bản về một số lĩnh vực pháp luật của Liên minh Châu Âu và bước đầu tìm hiểu thực trạng và tương lai của quan hệ Việt Nam và Liên minh Châu Âu trong bối cảnh hội nhập quốc tế của Việt Nam.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam