Chính sách kinh tế của Mỹ đối với khu vực Châu Á – Thái Bình Dương kể từ sau chiến tranh lạnh

Bộ

Đinh Quý Độ

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Kinh tế Thế giới

03/08/2012 - 16/04/2024

Kinh tế, Xã hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đinh Quý Độ. Trọng tâm nghiên cứu tập trung vào phân tích những yếu tố chủ yếu quy định sự thay đổi và những định hướng mới trong chính sách kinh tế của Mỹ đối với khu vực Châu Á – Thái Bình Dương kể từ sau chiến tranh lạnh; khảo sát sự áp dụng chính sách này của Mỹ trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, tài chính - tiền tệ, dịch vụ đối với khu vực; nêu lên chính sách kinh tế của Mỹ đối với Trung Quốc, Nhật Bản, Asean và Việt Nam.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đinh Quý Độ. Trọng tâm nghiên cứu tập trung vào phân tích những yếu tố chủ yếu quy định sự thay đổi và những định hướng mới trong chính sách kinh tế của Mỹ đối với khu vực Châu Á – Thái Bình Dương kể từ sau chiến tranh lạnh; khảo sát sự áp dụng chính sách này của Mỹ trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, tài chính - tiền tệ, dịch vụ đối với khu vực; nêu lên chính sách kinh tế của Mỹ đối với Trung Quốc, Nhật Bản, Asean và Việt Nam.

Các tin khác

Chính sách kinh tế của Mỹ đối với khu vực Châu Á – Thái Bình Dương kể từ sau chiến tranh lạnh

Bộ

Đinh Quý Độ

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Kinh tế Thế giới

03/08/2012 - 16/04/2024

Kinh tế, Xã hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đinh Quý Độ. Trọng tâm nghiên cứu tập trung vào phân tích những yếu tố chủ yếu quy định sự thay đổi và những định hướng mới trong chính sách kinh tế của Mỹ đối với khu vực Châu Á – Thái Bình Dương kể từ sau chiến tranh lạnh; khảo sát sự áp dụng chính sách này của Mỹ trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, tài chính - tiền tệ, dịch vụ đối với khu vực; nêu lên chính sách kinh tế của Mỹ đối với Trung Quốc, Nhật Bản, Asean và Việt Nam.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đinh Quý Độ. Trọng tâm nghiên cứu tập trung vào phân tích những yếu tố chủ yếu quy định sự thay đổi và những định hướng mới trong chính sách kinh tế của Mỹ đối với khu vực Châu Á – Thái Bình Dương kể từ sau chiến tranh lạnh; khảo sát sự áp dụng chính sách này của Mỹ trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, tài chính - tiền tệ, dịch vụ đối với khu vực; nêu lên chính sách kinh tế của Mỹ đối với Trung Quốc, Nhật Bản, Asean và Việt Nam.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam