Quan hệ Việt Nam – Thái Lan trong những năm 90

Bộ

Nguyễn Tương Lai

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2000 - 16/04/2024

Ngoại giao

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS. TS. Nguyễn Tương Lai. Đề tài tập trung giải quyết các vấn đề sau: Phân tích những khía cạnh có liên quan tới mối quan hệ Việt Nam – Thái Lan trong chính sách đối ngoại của Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản đối với khu vực Đông Nam Á; Phân tích đánh giá thực trạng 10 năm của mối quan hệ Việt Nam - Thái Lan trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế; Nêu lên những thách thức và triển vọng trong quan hệ Việt Nam – Thái Lan khi bước vào thế kỷ XXI và đề xuất những việc trong điều chỉnh và hoạch định chính sách quan hệ với Thái Lan trong những năm tới.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS. TS. Nguyễn Tương Lai. Đề tài tập trung giải quyết các vấn đề sau: Phân tích những khía cạnh có liên quan tới mối quan hệ Việt Nam – Thái Lan trong chính sách đối ngoại của Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản đối với khu vực Đông Nam Á; Phân tích đánh giá thực trạng 10 năm của mối quan hệ Việt Nam - Thái Lan trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế; Nêu lên những thách thức và triển vọng trong quan hệ Việt Nam – Thái Lan khi bước vào thế kỷ XXI và đề xuất những việc trong điều chỉnh và hoạch định chính sách quan hệ với Thái Lan trong những năm tới.

Các tin khác

Quan hệ Việt Nam – Thái Lan trong những năm 90

Bộ

Nguyễn Tương Lai

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2000 - 16/04/2024

Ngoại giao

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS. TS. Nguyễn Tương Lai. Đề tài tập trung giải quyết các vấn đề sau: Phân tích những khía cạnh có liên quan tới mối quan hệ Việt Nam – Thái Lan trong chính sách đối ngoại của Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản đối với khu vực Đông Nam Á; Phân tích đánh giá thực trạng 10 năm của mối quan hệ Việt Nam - Thái Lan trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế; Nêu lên những thách thức và triển vọng trong quan hệ Việt Nam – Thái Lan khi bước vào thế kỷ XXI và đề xuất những việc trong điều chỉnh và hoạch định chính sách quan hệ với Thái Lan trong những năm tới.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS. TS. Nguyễn Tương Lai. Đề tài tập trung giải quyết các vấn đề sau: Phân tích những khía cạnh có liên quan tới mối quan hệ Việt Nam – Thái Lan trong chính sách đối ngoại của Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản đối với khu vực Đông Nam Á; Phân tích đánh giá thực trạng 10 năm của mối quan hệ Việt Nam - Thái Lan trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế; Nêu lên những thách thức và triển vọng trong quan hệ Việt Nam – Thái Lan khi bước vào thế kỷ XXI và đề xuất những việc trong điều chỉnh và hoạch định chính sách quan hệ với Thái Lan trong những năm tới.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam