Ly hôn của gia đình thành phố qua nghiên cứu trường hợp tại một số phường của Hà Nội

Bộ

Nguyễn Thanh Tâm

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Gia đình và Phụ nữ

01/01/2000 - 13/04/2024

Gia đình

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài Nguyễn Thanh Tâm. Trên cơ sở phân tích các trường hợp ly hôn hoặc từng ly hôn ở một số phường của thủ đô Hà Nội cùng một số các thảo luận nhóm trong dân cư sinh sống tại các địa bàn đó, nghiên cứu hướng vào hai mục tiêu chính: Nguyên nhân thực tế dẫn đến ly hôn trong cộng đồng dân cư của một số phường của thủ đô Hà Nội trong một vài năm gần đây; Tìm hiểu dư luận xã hội của một số tầng lớp dân cư thủ đô hiện nay xung quanh vấn đề ly hôn và các giải pháp hạn chế tình trạng tăng nhanh của ly hôn.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài Nguyễn Thanh Tâm. Trên cơ sở phân tích các trường hợp ly hôn hoặc từng ly hôn ở một số phường của thủ đô Hà Nội cùng một số các thảo luận nhóm trong dân cư sinh sống tại các địa bàn đó, nghiên cứu hướng vào hai mục tiêu chính: Nguyên nhân thực tế dẫn đến ly hôn trong cộng đồng dân cư của một số phường của thủ đô Hà Nội trong một vài năm gần đây; Tìm hiểu dư luận xã hội của một số tầng lớp dân cư thủ đô hiện nay xung quanh vấn đề ly hôn và các giải pháp hạn chế tình trạng tăng nhanh của ly hôn.

Các tin khác

Ly hôn của gia đình thành phố qua nghiên cứu trường hợp tại một số phường của Hà Nội

Bộ

Nguyễn Thanh Tâm

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Gia đình và Phụ nữ

01/01/2000 - 13/04/2024

Gia đình

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài Nguyễn Thanh Tâm. Trên cơ sở phân tích các trường hợp ly hôn hoặc từng ly hôn ở một số phường của thủ đô Hà Nội cùng một số các thảo luận nhóm trong dân cư sinh sống tại các địa bàn đó, nghiên cứu hướng vào hai mục tiêu chính: Nguyên nhân thực tế dẫn đến ly hôn trong cộng đồng dân cư của một số phường của thủ đô Hà Nội trong một vài năm gần đây; Tìm hiểu dư luận xã hội của một số tầng lớp dân cư thủ đô hiện nay xung quanh vấn đề ly hôn và các giải pháp hạn chế tình trạng tăng nhanh của ly hôn.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài Nguyễn Thanh Tâm. Trên cơ sở phân tích các trường hợp ly hôn hoặc từng ly hôn ở một số phường của thủ đô Hà Nội cùng một số các thảo luận nhóm trong dân cư sinh sống tại các địa bàn đó, nghiên cứu hướng vào hai mục tiêu chính: Nguyên nhân thực tế dẫn đến ly hôn trong cộng đồng dân cư của một số phường của thủ đô Hà Nội trong một vài năm gần đây; Tìm hiểu dư luận xã hội của một số tầng lớp dân cư thủ đô hiện nay xung quanh vấn đề ly hôn và các giải pháp hạn chế tình trạng tăng nhanh của ly hôn.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam