Các Trung tâm sản xuất thủ công tiền – sơ sử Việt Nam

Bộ

Nguyễn Kim Dung

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Khảo cổ học

01/01/1999 - 16/04/2024

Khảo cổ học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS. Nguyễn Kim Dung. Đề tài có nhiệm vụ chính là hệ thống hoá các tài liệu khảo cổ dưới góc độ kinh tế sản xuất ở các trung tâm định cư lớn trong thời đại đồng thau Việt Nam bao gồm Trung tâm định cư đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, trung tâm định cư đồng bằng Miền Trung, Trung Bộ và Bắc Trung Bộ và Trung tâm miền Đông Nam Bộ. Ngoài ra đề tài còn có nhiệm vụ tìm hiểu sự giống nhau và khác nhau trong sản xuất thủ công các trung tâm sản xuất chính nói trên, sự trội biệt hay hạn chế của các hình thức kỹ thuật khác nhau trong các trung tâm khác nhau. Tìm hiểu mối tương tác giữa quá trình khai thác nguyên liệu và chu trình sản xuất trong một số nghề sản xuất thủ công chính.
Các tin khác

Các Trung tâm sản xuất thủ công tiền – sơ sử Việt Nam

Bộ

Nguyễn Kim Dung

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Khảo cổ học

01/01/1999 - 16/04/2024

Khảo cổ học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS. Nguyễn Kim Dung. Đề tài có nhiệm vụ chính là hệ thống hoá các tài liệu khảo cổ dưới góc độ kinh tế sản xuất ở các trung tâm định cư lớn trong thời đại đồng thau Việt Nam bao gồm Trung tâm định cư đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, trung tâm định cư đồng bằng Miền Trung, Trung Bộ và Bắc Trung Bộ và Trung tâm miền Đông Nam Bộ. Ngoài ra đề tài còn có nhiệm vụ tìm hiểu sự giống nhau và khác nhau trong sản xuất thủ công các trung tâm sản xuất chính nói trên, sự trội biệt hay hạn chế của các hình thức kỹ thuật khác nhau trong các trung tâm khác nhau. Tìm hiểu mối tương tác giữa quá trình khai thác nguyên liệu và chu trình sản xuất trong một số nghề sản xuất thủ công chính.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam