Dự án Xây dựng, hoàn thiện các cơ sở nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu

Bộ

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

01/01/1999 - 13/04/2024

cơ sở vật chất

Nội dung:

Dự án cấp Bộ. Dự án được thực hiện nhằm khắc phục tình trạng các cơ sở nghiên cứu, làm việc của Trung tâm ở rải rác, chắp vá, đan xen, chật hẹp, xuống cấp, thậm chí chung với cả cơ quan khác ngoài Trung tâm… làm cơ sở để từng bước thực hiện ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước là phải quy hoạch và xây dựng Trung tâm thành một cơ sở tập trung với đầy đủ điều kiện về tiện nghi, phương tiện trang thiết bị nghiên cứu để các nhà khoa học, các cán bộ nghiên cứu làm việc có hiệu quả cao và đảm bảo điều kiện kỹ thuật để bảo quản, lưu trữ, khai thác các tài liệu quý hiếm của Trung tâm.

Dự án cấp Bộ. Dự án được thực hiện nhằm khắc phục tình trạng các cơ sở nghiên cứu, làm việc của Trung tâm ở rải rác, chắp vá, đan xen, chật hẹp, xuống cấp, thậm chí chung với cả cơ quan khác ngoài Trung tâm… làm cơ sở để từng bước thực hiện ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước là phải quy hoạch và xây dựng Trung tâm thành một cơ sở tập trung với đầy đủ điều kiện về tiện nghi, phương tiện trang thiết bị nghiên cứu để các nhà khoa học, các cán bộ nghiên cứu làm việc có hiệu quả cao và đảm bảo điều kiện kỹ thuật để bảo quản, lưu trữ, khai thác các tài liệu quý hiếm của Trung tâm.

Các tin khác

Dự án Xây dựng, hoàn thiện các cơ sở nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu

Bộ

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

01/01/1999 - 13/04/2024

cơ sở vật chất

Nội dung:

Dự án cấp Bộ. Dự án được thực hiện nhằm khắc phục tình trạng các cơ sở nghiên cứu, làm việc của Trung tâm ở rải rác, chắp vá, đan xen, chật hẹp, xuống cấp, thậm chí chung với cả cơ quan khác ngoài Trung tâm… làm cơ sở để từng bước thực hiện ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước là phải quy hoạch và xây dựng Trung tâm thành một cơ sở tập trung với đầy đủ điều kiện về tiện nghi, phương tiện trang thiết bị nghiên cứu để các nhà khoa học, các cán bộ nghiên cứu làm việc có hiệu quả cao và đảm bảo điều kiện kỹ thuật để bảo quản, lưu trữ, khai thác các tài liệu quý hiếm của Trung tâm.

Dự án cấp Bộ. Dự án được thực hiện nhằm khắc phục tình trạng các cơ sở nghiên cứu, làm việc của Trung tâm ở rải rác, chắp vá, đan xen, chật hẹp, xuống cấp, thậm chí chung với cả cơ quan khác ngoài Trung tâm… làm cơ sở để từng bước thực hiện ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước là phải quy hoạch và xây dựng Trung tâm thành một cơ sở tập trung với đầy đủ điều kiện về tiện nghi, phương tiện trang thiết bị nghiên cứu để các nhà khoa học, các cán bộ nghiên cứu làm việc có hiệu quả cao và đảm bảo điều kiện kỹ thuật để bảo quản, lưu trữ, khai thác các tài liệu quý hiếm của Trung tâm.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam