Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Nhật Bản sau chiến tranh lạnh

Bộ

Ngô Xuân Bình

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản

01/01/1999 - 13/04/2024

Chính sách, Đối ngoại

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Ngô Xuân Bình. Đề tài phân tích và đánh giá tác động của hai loại nhân tố bên ngoài và bên trong tới sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Nhật Bản; tìm hiểu cơ sở tạo lập nhu cầu cho sự điều chỉnh chính sách đối ngoại;  tập trung phân tích thực trạng của quá trình điều chỉnh chính sách đối ngoại của Nhật Bản thời kỳ sau chiến tranh lạnh có so sánh với thời kỳ trước đó theo các mối quan hệ chủ yếu như: Nhật Bản với Mỹ, Trung Quốc, ASEAN, NIEs, EU, Nga; phân tích các đặc điểm của những điều chỉnh chủ yếu trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản; nêu lên những điểm thuận lợi, thách thức và đánh giá triển vọng của tiến trình thực thi những hướng điều chỉnh trong chính sách đối ngoại của nước này.
Các tin khác

Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Nhật Bản sau chiến tranh lạnh

Bộ

Ngô Xuân Bình

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản

01/01/1999 - 13/04/2024

Chính sách, Đối ngoại

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Ngô Xuân Bình. Đề tài phân tích và đánh giá tác động của hai loại nhân tố bên ngoài và bên trong tới sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Nhật Bản; tìm hiểu cơ sở tạo lập nhu cầu cho sự điều chỉnh chính sách đối ngoại;  tập trung phân tích thực trạng của quá trình điều chỉnh chính sách đối ngoại của Nhật Bản thời kỳ sau chiến tranh lạnh có so sánh với thời kỳ trước đó theo các mối quan hệ chủ yếu như: Nhật Bản với Mỹ, Trung Quốc, ASEAN, NIEs, EU, Nga; phân tích các đặc điểm của những điều chỉnh chủ yếu trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản; nêu lên những điểm thuận lợi, thách thức và đánh giá triển vọng của tiến trình thực thi những hướng điều chỉnh trong chính sách đối ngoại của nước này.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam