Dự án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực khoa học xã hội và nhân văn

Bộ

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Ban TCCB và Đào tạo

01/01/1999 - 13/04/2024

Nguồn nhân lực

Nội dung:

Dự án cấp Bộ do Ban TCCB và Đào tạo thực hiện. Dự án được thực hiện nhằm đưa công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực khoa học xã hội và nhân văn của Trung tâm tiếp tục phát triển theo đúng hướng các nghị quyết Trung ương Đảng, đồng thời thực hiện có hiệu quả về công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nói chung, đội ngũ chuyên gia khoa học nói riêng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của thời kỳ CNH, HĐH đất nước.
Các tin khác

Dự án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực khoa học xã hội và nhân văn

Bộ

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Ban TCCB và Đào tạo

01/01/1999 - 13/04/2024

Nguồn nhân lực

Nội dung:

Dự án cấp Bộ do Ban TCCB và Đào tạo thực hiện. Dự án được thực hiện nhằm đưa công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực khoa học xã hội và nhân văn của Trung tâm tiếp tục phát triển theo đúng hướng các nghị quyết Trung ương Đảng, đồng thời thực hiện có hiệu quả về công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nói chung, đội ngũ chuyên gia khoa học nói riêng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của thời kỳ CNH, HĐH đất nước.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam