Hiện đại hoá công tác nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu của Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia (qua mô hình Viện Kinh tế học)

Bộ

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

01/01/1999 - 24/04/2024

Nghiên cứu khoa học

Nội dung:

Dự án cấp Bộ. Dự án nghiên cứu các vấn đề để thực hiện công tác hiện đại hoá công tác nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu của các viện và trung tâm chuyên ngành (quan mô hình Viện Kinh tế Việt Nam) nhằm làm mô hình trình diễn tham khảo cho các viện và trung tâm khác trong Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia.

Dự án cấp Bộ. Dự án nghiên cứu các vấn đề để thực hiện công tác hiện đại hoá công tác nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu của các viện và trung tâm chuyên ngành (quan mô hình Viện Kinh tế Việt Nam) nhằm làm mô hình trình diễn tham khảo cho các viện và trung tâm khác trong Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia.

Các tin khác

Hiện đại hoá công tác nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu của Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia (qua mô hình Viện Kinh tế học)

Bộ

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

01/01/1999 - 24/04/2024

Nghiên cứu khoa học

Nội dung:

Dự án cấp Bộ. Dự án nghiên cứu các vấn đề để thực hiện công tác hiện đại hoá công tác nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu của các viện và trung tâm chuyên ngành (quan mô hình Viện Kinh tế Việt Nam) nhằm làm mô hình trình diễn tham khảo cho các viện và trung tâm khác trong Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia.

Dự án cấp Bộ. Dự án nghiên cứu các vấn đề để thực hiện công tác hiện đại hoá công tác nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu của các viện và trung tâm chuyên ngành (quan mô hình Viện Kinh tế Việt Nam) nhằm làm mô hình trình diễn tham khảo cho các viện và trung tâm khác trong Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam