Tìm hiểu một số khía cạnh tâm lý tiêu biểu của những người lao động ngoại tỉnh ở Hà Nội

Bộ

Vũ Dũng

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Tâm lý học

01/01/1997 - 01/01/1999

Tâm lý học, Xã hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS. Vũ Dũng. Đề tài được thực hiện nhằm chỉ ra những đặc điểm tâm lý tiêu biểu của những người lao động ngoại tỉnh ở Hà Nội. Trên cơ sở tìm hiểu những đặc điểm tâm lý của những người lao động đó đề xuất những kiến nghị đối với việc hình thành các biện pháp giải quyết vấn đề người lao động ngoại tỉnh ở thủ đô Hà Nội.
Các tin khác

Tìm hiểu một số khía cạnh tâm lý tiêu biểu của những người lao động ngoại tỉnh ở Hà Nội

Bộ

Vũ Dũng

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Tâm lý học

01/01/1997 - 01/01/1999

Tâm lý học, Xã hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS. Vũ Dũng. Đề tài được thực hiện nhằm chỉ ra những đặc điểm tâm lý tiêu biểu của những người lao động ngoại tỉnh ở Hà Nội. Trên cơ sở tìm hiểu những đặc điểm tâm lý của những người lao động đó đề xuất những kiến nghị đối với việc hình thành các biện pháp giải quyết vấn đề người lao động ngoại tỉnh ở thủ đô Hà Nội.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam