Về buôn bán qua biên giới Việt – Trung, giải pháp và kiến nghị

Bộ

Nguyễn Thế Tăng

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc

01/01/1999 - 13/04/2024

Kinh tế, Xã hội

Nội dung:

Dự án điều tra cơ bản cấp Bộ, chủ nhiệm dự án PTS. Nguyễn Thế Tăng. Dự án điều tra việc buôn bán qua biên giới Việt – Trung thời gian qua đã mang lại nhiều hiệu quả kinh tế cho hai nước Việt Nam – Trung Quốc, đặc biệt là nhân dân hai vùng biên giới, tuy nhiên buôn bán qua biên giới còn nhiều tồn tại và hạn chế cần được khắc phục, giải quyết, trước hết trong công tác quản lý con người và hàng hoá sau đó là vấn đề tiêu cực và tệ nạn xã hội nảy sinh. Tất cả những vấn đề đó đều liên quan đến việc thực hiện các chính sách của Đảng và hai Nhà nước đối với việc buôn bán qua biên giới. Dự án được thực hiện điều tra trên 6 tỉnh miền núi phía Bắc có chung đường biên giới với Trung Quốc, trong đó tập trung vào 3 tỉnh có khối lượng buôn bán qua biên giới Việt – Trung tương đối lớn là Quảng Ninh, Lạng Sơn và Lào Cai. Qua đó phân tích những số liệu, đánh giá mặt được, chưa được, phân tích những nguyên nhân tồn tại và hạn chế của nó để có được những cơ sở dữ liệu tin cậy cho việc xây dựng các chủ trương, chính sách trong việc tổ chức quản lý hoạt động buôn bán qua biên giới Việt – Trung, góp phần đưa hoạt động đó đi vào nề nếp phục vụ công cuộc CNH, HĐH đất nước.
Các tin khác

Về buôn bán qua biên giới Việt – Trung, giải pháp và kiến nghị

Bộ

Nguyễn Thế Tăng

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc

01/01/1999 - 13/04/2024

Kinh tế, Xã hội

Nội dung:

Dự án điều tra cơ bản cấp Bộ, chủ nhiệm dự án PTS. Nguyễn Thế Tăng. Dự án điều tra việc buôn bán qua biên giới Việt – Trung thời gian qua đã mang lại nhiều hiệu quả kinh tế cho hai nước Việt Nam – Trung Quốc, đặc biệt là nhân dân hai vùng biên giới, tuy nhiên buôn bán qua biên giới còn nhiều tồn tại và hạn chế cần được khắc phục, giải quyết, trước hết trong công tác quản lý con người và hàng hoá sau đó là vấn đề tiêu cực và tệ nạn xã hội nảy sinh. Tất cả những vấn đề đó đều liên quan đến việc thực hiện các chính sách của Đảng và hai Nhà nước đối với việc buôn bán qua biên giới. Dự án được thực hiện điều tra trên 6 tỉnh miền núi phía Bắc có chung đường biên giới với Trung Quốc, trong đó tập trung vào 3 tỉnh có khối lượng buôn bán qua biên giới Việt – Trung tương đối lớn là Quảng Ninh, Lạng Sơn và Lào Cai. Qua đó phân tích những số liệu, đánh giá mặt được, chưa được, phân tích những nguyên nhân tồn tại và hạn chế của nó để có được những cơ sở dữ liệu tin cậy cho việc xây dựng các chủ trương, chính sách trong việc tổ chức quản lý hoạt động buôn bán qua biên giới Việt – Trung, góp phần đưa hoạt động đó đi vào nề nếp phục vụ công cuộc CNH, HĐH đất nước.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam