Chính sách của Mỹ đối với Việt Nam

Bộ

Nguyễn Thiết Sơn

Trung Tâm Nghiên cứu Bắc Mỹ

Trung Tâm Nghiên cứu Bắc Mỹ

03/08/2012 - 21/04/2024

Quan hệ quốc tế

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Thiết Sơn. Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ những chính sách của Mỹ đối với Việt Nam và nội dung của nó được thể hiện trong việc trình bày các chính sách cụ thể của Mỹ đối với Việt Nam, chủ yếu là từ khi Mỹ thực hiện chính sách nới lỏng cấm vận chống Việt Nam. Những vấn đề chủ yếu được trình bày gồm các lĩnh vực chính sau: Chính sách của Mỹ đối với Việt Nam trong lĩnh vực ngoại giao - chính trị, kinh tế, an ninh - quân sự, khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo, văn hoá - xã hội, viện trợ và đầu tư.

Chính sách của Mỹ đối với Việt Nam

Bộ

Nguyễn Thiết Sơn

Trung Tâm Nghiên cứu Bắc Mỹ

Trung Tâm Nghiên cứu Bắc Mỹ

03/08/2012 - 21/04/2024

Quan hệ quốc tế

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Thiết Sơn. Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ những chính sách của Mỹ đối với Việt Nam và nội dung của nó được thể hiện trong việc trình bày các chính sách cụ thể của Mỹ đối với Việt Nam, chủ yếu là từ khi Mỹ thực hiện chính sách nới lỏng cấm vận chống Việt Nam. Những vấn đề chủ yếu được trình bày gồm các lĩnh vực chính sau: Chính sách của Mỹ đối với Việt Nam trong lĩnh vực ngoại giao - chính trị, kinh tế, an ninh - quân sự, khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo, văn hoá - xã hội, viện trợ và đầu tư.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam