Điều tra việc thực hiện pháp luật

Bộ

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

01/01/1995 - 01/01/1996

Pháp luật

Nội dung:

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, do Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật thực hiện. Dự án được thực hiện nhằm đạt được những mục tiêu trước mắt và lâu dài. Trước mắt, dự án làm rõ mức độ vi phạm pháp luật, tình hình thực hiện pháp luật ở các địa phương, các ngành, phát hiện ra những vi phạm pháp luật ở các cấp độ khác nhau, tìm ra những kẽ hở, sự chồng chéo trong pháp luật dẫn tới việc vi phạm pháp luật. Trong quá trình thực hiện dự án sẽ kịp thời kiến nghị với các cấp có thẩm quyền về những biện pháp nâng cao hiệu quả của pháp luật hiện hành. Mục tiêu lâu dài của dự án là trên cơ sở những thông tin thu thập được, qua phân tích, xử lý thông tin sẽ đưa ra những kiến nghị có cơ sở khoa học về xây dựng và áp dụng pháp luật về phòng ngừa các vi phạm pháp luật kiến nghị về hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả pháp luật để thực hiện nguyên tắc Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật để Nhà nước thật sự là Nhà nước của dân, do dân, vì dân, xây dựng đất nước giàu mạnh, công bằng, văn minh.
Các tin khác

Điều tra việc thực hiện pháp luật

Bộ

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

01/01/1995 - 01/01/1996

Pháp luật

Nội dung:

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, do Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật thực hiện. Dự án được thực hiện nhằm đạt được những mục tiêu trước mắt và lâu dài. Trước mắt, dự án làm rõ mức độ vi phạm pháp luật, tình hình thực hiện pháp luật ở các địa phương, các ngành, phát hiện ra những vi phạm pháp luật ở các cấp độ khác nhau, tìm ra những kẽ hở, sự chồng chéo trong pháp luật dẫn tới việc vi phạm pháp luật. Trong quá trình thực hiện dự án sẽ kịp thời kiến nghị với các cấp có thẩm quyền về những biện pháp nâng cao hiệu quả của pháp luật hiện hành. Mục tiêu lâu dài của dự án là trên cơ sở những thông tin thu thập được, qua phân tích, xử lý thông tin sẽ đưa ra những kiến nghị có cơ sở khoa học về xây dựng và áp dụng pháp luật về phòng ngừa các vi phạm pháp luật kiến nghị về hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả pháp luật để thực hiện nguyên tắc Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật để Nhà nước thật sự là Nhà nước của dân, do dân, vì dân, xây dựng đất nước giàu mạnh, công bằng, văn minh.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam