Sưu tầm hệ thống và xử lý luật tục, tập quán pháp và tục lệ của các dân tộc ở Việt Nam

Bộ

Ngô Đức Thịnh

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Nghiên cứu Văn hoá

01/01/1994 - 01/01/1996

Pháp luật

Nội dung:

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm dự án PGS.TS. Ngô Đức Thịnh. Dự án được thực hiện nhằm sưu tầm, hệ thống, chỉnh lý và xử lý luật tục, tập quán pháp và hương ước để nghiên cứu những giá trị văn hoá của những luật tục này qua đó tìm hiểu về xã hội cổ truyền, những ảnh hưởng của chúng đến với xã hội hiện nay và việc xây dựng nông thông mới.
Các tin khác

Sưu tầm hệ thống và xử lý luật tục, tập quán pháp và tục lệ của các dân tộc ở Việt Nam

Bộ

Ngô Đức Thịnh

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Nghiên cứu Văn hoá

01/01/1994 - 01/01/1996

Pháp luật

Nội dung:

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm dự án PGS.TS. Ngô Đức Thịnh. Dự án được thực hiện nhằm sưu tầm, hệ thống, chỉnh lý và xử lý luật tục, tập quán pháp và hương ước để nghiên cứu những giá trị văn hoá của những luật tục này qua đó tìm hiểu về xã hội cổ truyền, những ảnh hưởng của chúng đến với xã hội hiện nay và việc xây dựng nông thông mới.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam