Tìm hiểu quan hệ kinh tế đối ngoại của Trung Quốc thời kỳ mở cửa

Bộ

Nguyễn Minh Hằng

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc

01/01/1996 - 21/04/2024

Đối ngoại, Kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS. Nguyễn Minh Hằng. Đề tài được thực hiện nhằm làm rõ tác động của những nhân tố trong và ngoài nước đối với chính sách mở cửa của Trung Quốc; Tìm hiểu chủ trương, biện pháp thực hiện các quan hệ kinh tế đối ngoại của Trung Quốc thời kỳ mở cửa; Nêu lên những kết quả và khó khăn còn tồn tại trong các vấn đề như: thu hút được vốn lớn từ nước ngoài, mở rộng thị trường trong và ngoài nước; việc làm…
Các tin khác

Tìm hiểu quan hệ kinh tế đối ngoại của Trung Quốc thời kỳ mở cửa

Bộ

Nguyễn Minh Hằng

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc

01/01/1996 - 21/04/2024

Đối ngoại, Kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS. Nguyễn Minh Hằng. Đề tài được thực hiện nhằm làm rõ tác động của những nhân tố trong và ngoài nước đối với chính sách mở cửa của Trung Quốc; Tìm hiểu chủ trương, biện pháp thực hiện các quan hệ kinh tế đối ngoại của Trung Quốc thời kỳ mở cửa; Nêu lên những kết quả và khó khăn còn tồn tại trong các vấn đề như: thu hút được vốn lớn từ nước ngoài, mở rộng thị trường trong và ngoài nước; việc làm…
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam