Từ và cấu trúc của từ tiếng Việt

Bộ

Hoàng Văn Hành

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Ngôn ngữ học

01/01/1996 - 21/04/2024

Ngôn ngữ học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài Hoàng Văn Hành. Đề tài tập trung nghiên cứu những yếu tố then chốt trong cấu trúc của từ và các phương thức cấu tạo từ của tiếng Việt dựa trên cách tiếp cận động được diễn đạt bằng mô thức “yếu tố - cơ chế”.
Các tin khác

Từ và cấu trúc của từ tiếng Việt

Bộ

Hoàng Văn Hành

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Ngôn ngữ học

01/01/1996 - 21/04/2024

Ngôn ngữ học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài Hoàng Văn Hành. Đề tài tập trung nghiên cứu những yếu tố then chốt trong cấu trúc của từ và các phương thức cấu tạo từ của tiếng Việt dựa trên cách tiếp cận động được diễn đạt bằng mô thức “yếu tố - cơ chế”.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam