Công nghiệp hóa hiện đại hóa phát huy lợi thế so sánh kinh nghiệm các nền kinh tế đang phát triển Châu Á

Bộ

Đỗ Đức Định

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Kinh tế Thế giới

01/01/1997 - 16/04/2024

Kinh tế, Xã hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài Đỗ Đức Định. Đề tài được thực hiện nhằm nghiên cứu lý luận và chiến lược của CNH; đi sâu nghiên cứu các kinh nghiệm của các nước đang phát triển ở khu vực Châu Á trong các lĩnh vực như chuyển dịch cơ cấu, CNH nông nghiệp và phát triển nông thôn, vấn đề huy động vốn cho CNH và phát triển kinh tế, chuyển giao và phát triển công nghệ, nguồn nhân lực, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường. Ngoài ra đề tài còn lựa chọn và phân tích kỹ những mặt mạnh của một số mô hình CNH như chiến lược CNH, vai trò chính phủ, tư nhân và hai giai đoạn CNH ở Singapore, Malaixia, kinh nghiệm chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu sang kinh tế thị trường ở Inđônêxia, tiến trình hiện đại hóa công nghiệp trong 4 hiện đại hóa của Trung Quốc và sự chuyển hướng từ chiến lược công nghiệp hóa tự lực, tự cường sang cải cách mở cửa ở Ấn Độ…
Các tin khác

Công nghiệp hóa hiện đại hóa phát huy lợi thế so sánh kinh nghiệm các nền kinh tế đang phát triển Châu Á

Bộ

Đỗ Đức Định

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Kinh tế Thế giới

01/01/1997 - 16/04/2024

Kinh tế, Xã hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài Đỗ Đức Định. Đề tài được thực hiện nhằm nghiên cứu lý luận và chiến lược của CNH; đi sâu nghiên cứu các kinh nghiệm của các nước đang phát triển ở khu vực Châu Á trong các lĩnh vực như chuyển dịch cơ cấu, CNH nông nghiệp và phát triển nông thôn, vấn đề huy động vốn cho CNH và phát triển kinh tế, chuyển giao và phát triển công nghệ, nguồn nhân lực, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường. Ngoài ra đề tài còn lựa chọn và phân tích kỹ những mặt mạnh của một số mô hình CNH như chiến lược CNH, vai trò chính phủ, tư nhân và hai giai đoạn CNH ở Singapore, Malaixia, kinh nghiệm chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu sang kinh tế thị trường ở Inđônêxia, tiến trình hiện đại hóa công nghiệp trong 4 hiện đại hóa của Trung Quốc và sự chuyển hướng từ chiến lược công nghiệp hóa tự lực, tự cường sang cải cách mở cửa ở Ấn Độ…
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam