Liên bang Nga trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương thời kỳ hậu chiến tranh lạnh

Bộ

Bùi Duy Khoát

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu SNG và Đông Âu

01/01/1996 - 16/04/2024

Kinh tế, Chính trị, Xã hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Bùi Duy Khoát. Đề tài nghiên cứu nhằm góp phần làm sáng tỏ những vấn đề như: xác định vai trò kinh tế và chính trị của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương; tìm hiểu chiến lược của Hoa Kỳ tại 3 điểm kinh tế - an ninh – thúc đẩy nhân quyền và dân chủ; xác định vai trò của Liên Xô đối với khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, tìm hiểu mối quan hệ nhiều mặt của Liên Xô với các nước trong khu vực, với thế giới và đặc biệt là với Việt Nam…
Các tin khác

Liên bang Nga trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương thời kỳ hậu chiến tranh lạnh

Bộ

Bùi Duy Khoát

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu SNG và Đông Âu

01/01/1996 - 16/04/2024

Kinh tế, Chính trị, Xã hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Bùi Duy Khoát. Đề tài nghiên cứu nhằm góp phần làm sáng tỏ những vấn đề như: xác định vai trò kinh tế và chính trị của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương; tìm hiểu chiến lược của Hoa Kỳ tại 3 điểm kinh tế - an ninh – thúc đẩy nhân quyền và dân chủ; xác định vai trò của Liên Xô đối với khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, tìm hiểu mối quan hệ nhiều mặt của Liên Xô với các nước trong khu vực, với thế giới và đặc biệt là với Việt Nam…
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam