Pháp luật của Tổ chức Thương mại thế giới và nhu cầu cải cách hệ thống pháp luật của Việt Nam

Bộ

Nguyễn Như Phát

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật, Viện Kinh tế Thế giới, Bộ Thương mại, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Đại học quốc gia Hà Nội, Toà án Nhân dân Tối cao

03/08/2012 - 21/04/2024

Pháp luật, Thương mại quốc tế

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Như Phát. Nội dung nghiên cứu nhằm góp phần làm rõ hơn thể chế của Tổ chức Thương mại thế giới như các chế định, nguyên tắc, yêu cầu, tiêu chuẩn của WTO, thông lệ quốc tế trong buôn bán, trao đổi hàng hoá, dịch vụ và các khái niệm mới của thương mại quốc tế như: Các khía cạnh đầu tư liên quan đến thương mại; Thương mại liên quan quyền sở hữu trí tuệ; Thương mại dịch vụ; Cơ chế giải quyết tranh chấp; Các chế định: Về trợ cấp xuất khẩu, chống bán phá giá, phòng vệ, thuế đối kháng; các nguyên tắc tối huệ quốc, đối xử quốc gia, minh bạch hoá, tiêu chuẩn lao động, vệ sinh môi trường, kiểm điểm chính sách thương mại đối với nước thành viên…

Pháp luật của Tổ chức Thương mại thế giới và nhu cầu cải cách hệ thống pháp luật của Việt Nam

Bộ

Nguyễn Như Phát

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật, Viện Kinh tế Thế giới, Bộ Thương mại, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Đại học quốc gia Hà Nội, Toà án Nhân dân Tối cao

03/08/2012 - 21/04/2024

Pháp luật, Thương mại quốc tế

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Như Phát. Nội dung nghiên cứu nhằm góp phần làm rõ hơn thể chế của Tổ chức Thương mại thế giới như các chế định, nguyên tắc, yêu cầu, tiêu chuẩn của WTO, thông lệ quốc tế trong buôn bán, trao đổi hàng hoá, dịch vụ và các khái niệm mới của thương mại quốc tế như: Các khía cạnh đầu tư liên quan đến thương mại; Thương mại liên quan quyền sở hữu trí tuệ; Thương mại dịch vụ; Cơ chế giải quyết tranh chấp; Các chế định: Về trợ cấp xuất khẩu, chống bán phá giá, phòng vệ, thuế đối kháng; các nguyên tắc tối huệ quốc, đối xử quốc gia, minh bạch hoá, tiêu chuẩn lao động, vệ sinh môi trường, kiểm điểm chính sách thương mại đối với nước thành viên…
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam