Hoàn thiện các định chế pháp lý chính yếu cho nền kinh tế thị trường ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

Bộ

Trần Đình Hảo

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

03/08/2012 - 24/04/2024

Pháp luật, Kinh tế thị trường

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, PGS.TS. Trần Đình Hảo chủ nhiệm đề tài. Nội dung nghiên cứu nhằm xác lập những quan điểm khoa học tổng thể về mô hình điều chỉnh pháp luật của các định chế pháp lý chính yếu trong hệ thống pháp luật về kinh tế của nền kinh tế thị trường ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Hoàn thiện các định chế pháp lý chính yếu cho nền kinh tế thị trường ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

Bộ

Trần Đình Hảo

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

03/08/2012 - 24/04/2024

Pháp luật, Kinh tế thị trường

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, PGS.TS. Trần Đình Hảo chủ nhiệm đề tài. Nội dung nghiên cứu nhằm xác lập những quan điểm khoa học tổng thể về mô hình điều chỉnh pháp luật của các định chế pháp lý chính yếu trong hệ thống pháp luật về kinh tế của nền kinh tế thị trường ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam