Trung Quốc sau Đại hội XVI

Bộ

Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc

Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc

03/08/2012 - 21/04/2024

Chính trị, Kinh tế

Nội dung:

Tài liệu không ghi rõ tên chủ nhiệm đề tài. Nguồn thu thập được là 2  “Sưu tầm chuyên đề”. Nội dung các chuyên đề bao gồm các bài viết nghiên cứu về những vấn đề sau: Kinh nghiệm, lựa chọn các ngành nghề chủ đạo, cơ hội và thách thức, việc thực hiện tinh thần Đại hội XVI…  của Trung Quốc đã rút ra được sau Đại hội XVI để từ đó làm bài học tham khảo kinh nghiệm cho Việt Nam trên con đường xây dựng công nghiệp hoá và phát triển xã hội.

Trung Quốc sau Đại hội XVI

Bộ

Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc

Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc

03/08/2012 - 21/04/2024

Chính trị, Kinh tế

Nội dung:

Tài liệu không ghi rõ tên chủ nhiệm đề tài. Nguồn thu thập được là 2  “Sưu tầm chuyên đề”. Nội dung các chuyên đề bao gồm các bài viết nghiên cứu về những vấn đề sau: Kinh nghiệm, lựa chọn các ngành nghề chủ đạo, cơ hội và thách thức, việc thực hiện tinh thần Đại hội XVI…  của Trung Quốc đã rút ra được sau Đại hội XVI để từ đó làm bài học tham khảo kinh nghiệm cho Việt Nam trên con đường xây dựng công nghiệp hoá và phát triển xã hội.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam