Hội nhập kinh tế vào Liên minh Châu Âu. Cơ hội và thách thức của các nước Đông Âu

Bộ

Nguyễn An Hà

Viện Nghiên cứu Châu Âu

Viện Nghiên cứu Châu Âu

03/08/2012 - 21/04/2024

Hội nhập kinh tế quốc tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu cấp Bộ, TS. Nguyễn An Hà chủ nhiệm đề tài. Mục tiêu nghiên cứu nhằm nhận diện những cơ hội và thách thức, dự báo về triển vọng hội nhập kinh tế vào Liên minh Châu Âu của các nước Đông Âu. Trên cơ sở phân tích những nội dung này, đề tài rút ra một số bài học kinh nghiệm cho quá trình hội nhập kinh tế khu vực của các nền kinh tế chuyển đổi. Các bài học kinh nghiệm này có ý nghĩa cho Việt Nam và ASEAN trong quá trình tăng cường liên kết khu vực đồng thời giúp thúc đẩy hơn nữa các quan hệ của Việt Nam và ASEAN với các thành viên cũ và mới của Liên minh Châu Âu.

Hội nhập kinh tế vào Liên minh Châu Âu. Cơ hội và thách thức của các nước Đông Âu

Bộ

Nguyễn An Hà

Viện Nghiên cứu Châu Âu

Viện Nghiên cứu Châu Âu

03/08/2012 - 21/04/2024

Hội nhập kinh tế quốc tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu cấp Bộ, TS. Nguyễn An Hà chủ nhiệm đề tài. Mục tiêu nghiên cứu nhằm nhận diện những cơ hội và thách thức, dự báo về triển vọng hội nhập kinh tế vào Liên minh Châu Âu của các nước Đông Âu. Trên cơ sở phân tích những nội dung này, đề tài rút ra một số bài học kinh nghiệm cho quá trình hội nhập kinh tế khu vực của các nền kinh tế chuyển đổi. Các bài học kinh nghiệm này có ý nghĩa cho Việt Nam và ASEAN trong quá trình tăng cường liên kết khu vực đồng thời giúp thúc đẩy hơn nữa các quan hệ của Việt Nam và ASEAN với các thành viên cũ và mới của Liên minh Châu Âu.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam