Báo cáo xã hội năm 2003

Bộ

Trịnh Duy Luân

Viện Xã Hội Học

Viện Xã Hội Học

01/01/2004 - 16/04/2024

Xã hội học

Nội dung:

Báo cáo xã hội năm 2003”  là Nhiệm vụ cấp Bộ do PGS.TS. Trịnh Duy Luân chủ nhiệm Nhiệm vụ. Báo cáo là sự tiếp nối nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ thường niên do Viện Khoa học xã hội Việt Nam giao cho Viện Xã hội học thực hiện từ năm 2002. Nội dung nghiên cứu về các vấn đề sau: Phong trào xã hội và tổ chức xã hội; Một số vấn đề trong lĩnh vực phát triển nông thôn hiện nay; Những vấn đề về công nhân, lao động, phát triển đô thị; Những vấn đề môi trường và quản lý môi trường ở cả hai địa bàn nông thôn và đô thị nước ta hiện nay.

Báo cáo xã hội năm 2003

Bộ

Trịnh Duy Luân

Viện Xã Hội Học

Viện Xã Hội Học

01/01/2004 - 16/04/2024

Xã hội học

Nội dung:

Báo cáo xã hội năm 2003”  là Nhiệm vụ cấp Bộ do PGS.TS. Trịnh Duy Luân chủ nhiệm Nhiệm vụ. Báo cáo là sự tiếp nối nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ thường niên do Viện Khoa học xã hội Việt Nam giao cho Viện Xã hội học thực hiện từ năm 2002. Nội dung nghiên cứu về các vấn đề sau: Phong trào xã hội và tổ chức xã hội; Một số vấn đề trong lĩnh vực phát triển nông thôn hiện nay; Những vấn đề về công nhân, lao động, phát triển đô thị; Những vấn đề môi trường và quản lý môi trường ở cả hai địa bàn nông thôn và đô thị nước ta hiện nay.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam