Vai trò của cộng đồng người Việt trong đời sống kinh tế xã hội tại Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào

Bộ

Phạm Đức Thành

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2004 - 24/04/2024

Quan hệ quốc tế

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Phạm Đức Thành chủ nhiệm đề tài. Nội dung nghiên cứu của đề tài nhằm mục đích tăng cường hợp tác nghiên cứu về khoa học xã hội giữa Việt Nam và Lào; Cung cấp những kiến thức cơ bản về cộng đồng người Việt tại Lào cho hai chính phủ, các nhà khoa học và những người có nhu cầu hiểu biết về vấn đề này; Xây dựng năng lực nghiên cứu cho các học giả trẻ; Cung cấp cơ sở khoa học cho hai chính phủ thiết lập chính sách đối với Việt kiều tại Lào; Nâng cao sự hiểu biết nhằm tăng cường mối quan hệ tốt đẹp vốn có từ lâu đời giữa các cộng đồng cư dân giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Vai trò của cộng đồng người Việt trong đời sống kinh tế xã hội tại Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào

Bộ

Phạm Đức Thành

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2004 - 24/04/2024

Quan hệ quốc tế

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Phạm Đức Thành chủ nhiệm đề tài. Nội dung nghiên cứu của đề tài nhằm mục đích tăng cường hợp tác nghiên cứu về khoa học xã hội giữa Việt Nam và Lào; Cung cấp những kiến thức cơ bản về cộng đồng người Việt tại Lào cho hai chính phủ, các nhà khoa học và những người có nhu cầu hiểu biết về vấn đề này; Xây dựng năng lực nghiên cứu cho các học giả trẻ; Cung cấp cơ sở khoa học cho hai chính phủ thiết lập chính sách đối với Việt kiều tại Lào; Nâng cao sự hiểu biết nhằm tăng cường mối quan hệ tốt đẹp vốn có từ lâu đời giữa các cộng đồng cư dân giữa hai nước Việt Nam và Lào.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam