Những vấn đề kinh tế - chính trị cơ bản của Châu Mỹ ngày nay

Bộ

Nguyễn Thiết Sơn

Viện Nghiên cứu Châu Mỹ

Viện Nghiên cứu Châu Mỹ

01/01/2004 - 13/04/2024

Kinh tế, Chính trị

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Thiết Sơn. Đề tài thực hiện nhằm nhận diện một cách đầy đủ những vấn đề cơ bản, phức tạp về kinh tế- chính trị của Châu Mỹ; Tìm hiểu khả năng khắc phục những vấn đề này của Châu Mỹ; Xác định tiềm năng hợp tác phát triển giữa khu vực này với Việt Nam.

Những vấn đề kinh tế - chính trị cơ bản của Châu Mỹ ngày nay

Bộ

Nguyễn Thiết Sơn

Viện Nghiên cứu Châu Mỹ

Viện Nghiên cứu Châu Mỹ

01/01/2004 - 13/04/2024

Kinh tế, Chính trị

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Thiết Sơn. Đề tài thực hiện nhằm nhận diện một cách đầy đủ những vấn đề cơ bản, phức tạp về kinh tế- chính trị của Châu Mỹ; Tìm hiểu khả năng khắc phục những vấn đề này của Châu Mỹ; Xác định tiềm năng hợp tác phát triển giữa khu vực này với Việt Nam.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam