Dự án “Hỗ trợ hoạch định chính sách hiệu quả thông qua việc phát triển nghiên cứu dựa trên căn cứ khoa học”

Dự án quốc tế

KX.03.03

Đỗ Hoài Nam

Viện Kinh tế học

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

01/01/2008 - 01/01/2011

Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học

Nội dung:

Tài trợ dự án : Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP)

Tài trợ dự án : Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP)

Bối cảnh Dự án:
Trên cơ sở kết quả 3 năm hoạt động, dự án “Hỗ trợ tổng kết 20 năm Đổi mới ở Việt Nam” do Viện Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) thực hiện với sự hỗ trợ của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội và Cơ quan Phát triển và Hợp tác của Tây Ban Nha (AECI) dự kiến sẽ kết thúc vào năm 2008. Mặc dù đã đạt nhiều tiến bộ, Dự án Tổng kết Đổi Mới cho thấy nhu cầu càng cần thiết phải tiếp tục xây dựng năng lực trong các lĩnh vực quản lý nghiên cứu và tư vấn chính sách của Viện KHXHVN. Tương tự, việc chuẩn bị cho Báo cáo Phát triển Con người Quốc gia của Việt Nam (NHDR) lần thứ hai đã chứng tỏ nghiên cứu phát triển con người cũng là một lĩnh vực cần tiếp tục hỗ trợ.

Mục tiêu Dự án:
    1.  Áp dụng thực hiện tại VASS một phương pháp quản lý thống nhất, hiện đại, có cơ cấu chặt chẽ nhằm tiến hành các dự án nghiên cứu khoa học dựa trên các tiêu chuẩn quản lý chương trình và dự án được quốc tế công nhận;
    2. .Xây dựng mạng lưới các chuyên gia có năng lực tiến hành nghiên cứu phát triển con người chất lượng cao, trong đó có việc soạn Báo cáo Phát triển Con người Quốc gia của Việt Nam  tiếp theo;
    3.  Nâng cao năng lực của các nhà nghiên cứu của VASS trong việc tạo ra và phổ biến các nghiên cứu khoa học dựa trên bằng chứng nhằm hỗ trợ cho việc hoạch định chính sách ở các cấp của Chính phủ.

 Kết quả đóng góp của Dự án:
Dự án nâng cao năng lực này sẽ đóng góp cho:
    1. Nghị định 131 của Chính phủ: Củng cố năng lực thể chế và phát triển nguồn nhân lực; chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển;
    2. Khuôn khổ Hỗ trợ Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDAF) - Kết quả 1: Các chính sách kinh tế của chính phủ nhằm hỗ trợ tăng trưởng mang tính công bằng, bao trùm và bền vững;
    3. Khuôn khổ Hỗ trợ Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDAF) - Kết quả 3: Các chính sách, luật lệ và cơ cấu quản trị tuân thủ các giá trị và mục tiêu của Tuyên bố Thiên Niên Kỷ.

Thời gian thực hiện: 8/2008-6/2011

Website Dự án

                           Nguồn : Tin Website Dự án EBPM

 

 

 

 

Dự án “Hỗ trợ hoạch định chính sách hiệu quả thông qua việc phát triển nghiên cứu dựa trên căn cứ khoa học”

Dự án quốc tế

KX.03.03

Đỗ Hoài Nam

Viện Kinh tế học

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

01/01/2008 - 01/01/2011

Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học

Nội dung:

Tài trợ dự án : Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP)

Tài trợ dự án : Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP)

Bối cảnh Dự án:
Trên cơ sở kết quả 3 năm hoạt động, dự án “Hỗ trợ tổng kết 20 năm Đổi mới ở Việt Nam” do Viện Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) thực hiện với sự hỗ trợ của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội và Cơ quan Phát triển và Hợp tác của Tây Ban Nha (AECI) dự kiến sẽ kết thúc vào năm 2008. Mặc dù đã đạt nhiều tiến bộ, Dự án Tổng kết Đổi Mới cho thấy nhu cầu càng cần thiết phải tiếp tục xây dựng năng lực trong các lĩnh vực quản lý nghiên cứu và tư vấn chính sách của Viện KHXHVN. Tương tự, việc chuẩn bị cho Báo cáo Phát triển Con người Quốc gia của Việt Nam (NHDR) lần thứ hai đã chứng tỏ nghiên cứu phát triển con người cũng là một lĩnh vực cần tiếp tục hỗ trợ.

Mục tiêu Dự án:
    1.  Áp dụng thực hiện tại VASS một phương pháp quản lý thống nhất, hiện đại, có cơ cấu chặt chẽ nhằm tiến hành các dự án nghiên cứu khoa học dựa trên các tiêu chuẩn quản lý chương trình và dự án được quốc tế công nhận;
    2. .Xây dựng mạng lưới các chuyên gia có năng lực tiến hành nghiên cứu phát triển con người chất lượng cao, trong đó có việc soạn Báo cáo Phát triển Con người Quốc gia của Việt Nam  tiếp theo;
    3.  Nâng cao năng lực của các nhà nghiên cứu của VASS trong việc tạo ra và phổ biến các nghiên cứu khoa học dựa trên bằng chứng nhằm hỗ trợ cho việc hoạch định chính sách ở các cấp của Chính phủ.

 Kết quả đóng góp của Dự án:
Dự án nâng cao năng lực này sẽ đóng góp cho:
    1. Nghị định 131 của Chính phủ: Củng cố năng lực thể chế và phát triển nguồn nhân lực; chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển;
    2. Khuôn khổ Hỗ trợ Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDAF) - Kết quả 1: Các chính sách kinh tế của chính phủ nhằm hỗ trợ tăng trưởng mang tính công bằng, bao trùm và bền vững;
    3. Khuôn khổ Hỗ trợ Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDAF) - Kết quả 3: Các chính sách, luật lệ và cơ cấu quản trị tuân thủ các giá trị và mục tiêu của Tuyên bố Thiên Niên Kỷ.

Thời gian thực hiện: 8/2008-6/2011

Website Dự án

                           Nguồn : Tin Website Dự án EBPM

 

 

 

 

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam