Phân tích và đánh giá sự phát triển kinh tế của Việt Nam giai đoạn 2006-2010 và dự báo giai đoạn 2011-2020

Dự án quốc tế

QT.09.09

Nguyễn Thắng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Trung tâm Phân tích và Dự báo

01/01/2009 - 01/01/2010

Kinh tế, Việt Nam

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thắng. Đề tài tập trung nghiên cứu, đánh giá sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn 2006-2010 và dự báo giai đoạn 2010-2020. Đánh giá sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn 2006-2010, trong đó tập trung đánh giá tiến độ và khả năng hoàn thành những chỉ tiêu chính đã được đề ra trong kế hoạch 5 năm 2006-2010 như tăng trưởng và bình ổn kinh tế vĩ mô, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động và việc làm, bất bình đẳng giữa các nhóm thu nhập, vùng miền… và phân tích những nguyên nhân thành công cũng như hạn chế để trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp chính sách. Dự báo xu hướng lớn đối với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 2010-2020.

          Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thắng. Đề tài tập trung nghiên cứu, đánh giá sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn 2006-2010 và dự báo giai đoạn 2010-2020. Đánh giá sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn 2006-2010, trong đó tập trung đánh giá tiến độ và khả năng hoàn thành những chỉ tiêu chính đã được đề ra trong kế hoạch 5 năm 2006-2010 như tăng trưởng và bình ổn kinh tế vĩ mô, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động và việc làm, bất bình đẳng giữa các nhóm thu nhập, vùng miền… và phân tích những nguyên nhân thành công cũng như hạn chế để trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp chính sách. Dự báo xu hướng lớn đối với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 2010-2020.

Phân tích và đánh giá sự phát triển kinh tế của Việt Nam giai đoạn 2006-2010 và dự báo giai đoạn 2011-2020

Dự án quốc tế

QT.09.09

Nguyễn Thắng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Trung tâm Phân tích và Dự báo

01/01/2009 - 01/01/2010

Kinh tế, Việt Nam

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thắng. Đề tài tập trung nghiên cứu, đánh giá sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn 2006-2010 và dự báo giai đoạn 2010-2020. Đánh giá sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn 2006-2010, trong đó tập trung đánh giá tiến độ và khả năng hoàn thành những chỉ tiêu chính đã được đề ra trong kế hoạch 5 năm 2006-2010 như tăng trưởng và bình ổn kinh tế vĩ mô, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động và việc làm, bất bình đẳng giữa các nhóm thu nhập, vùng miền… và phân tích những nguyên nhân thành công cũng như hạn chế để trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp chính sách. Dự báo xu hướng lớn đối với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 2010-2020.

          Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thắng. Đề tài tập trung nghiên cứu, đánh giá sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn 2006-2010 và dự báo giai đoạn 2010-2020. Đánh giá sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn 2006-2010, trong đó tập trung đánh giá tiến độ và khả năng hoàn thành những chỉ tiêu chính đã được đề ra trong kế hoạch 5 năm 2006-2010 như tăng trưởng và bình ổn kinh tế vĩ mô, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động và việc làm, bất bình đẳng giữa các nhóm thu nhập, vùng miền… và phân tích những nguyên nhân thành công cũng như hạn chế để trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp chính sách. Dự báo xu hướng lớn đối với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 2010-2020.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam